Finalitats

La Central de Contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té per finalitats principals les següents:

a) permetre la racionalització de la contractació dels subministraments, serveis i les obres que es contractin de manera general i reiterada i amb característiques homogènies en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic.

b) Promoure les economies d'escala.