Ple

El ple de la Central de Contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears està constituït pels membres següents:

 

President

El conseller o consellera competent en matèria de contractació pública

Vicepresident

El director o directora general competent en matèria de contractació pública.

Vocals

Els secretaris o secretàries generals de totes les conselleries que formen el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Una persona en representació de la Intervenció General.

Un lletrat o lletrada de la Direcció de l'Advocacia.

Secretari

Funcionari o funcionària que exerceixi la Secretaria de la Central de Contractació