Torna

Central de Contractació

Normativa Autonòmica

Normativa reguladora de la Central de Contractació de les Illes Balears:

 

Decret 56/2012, de 13 de juliol, pel qual es crea la Central de Contractació, es regula la contractació centralitzada i es distribueixen comptències en aquesta matèria en l'ambit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic.

 

Resolució del Conseller d'Hisenda i Pressuposts de 29 de novembre de 2013 de modificació de l'annex de la Resolució de 23 de juliol de 2012 per la qual es declaren objecte de contractació centralitzada determinades obres, subministraments i serveis en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic.

 

Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 21 de juny de 2016 de modificació de l'annex de la Resolució de 23 de juliol de 2012 per la qual es declaren objecte de contractació centralitzada determinades obres, subministraments i serveis en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que intefren el sector públic autonòmic.

 

Resolució de la consellera d'Hisenda i Administraciones Públiques de 7 de novembre de 2016 per la qual es declaren objecte de contractació centralitzada determinades obres, subministraments i serveis en matèria energètica en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic.

Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de modificació de l'annex I de la Resolució del conseller d'Administracions Públiques de 23 de juliol de 2012 (BOIB número 110, de 31 de juliol) per la qual es varen declarar objecte de contractació centralitzada determinades obres, subministraments i serveis en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic.

 

Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s'adopten mesures urgents per a la reducció del déficit públic 

Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible.