Adhesions al catàleg de la Central de Contractació de la CAIB

Si ets un organisme públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ja sigui de l'Administració local, la UIB o altres organismes o ens del sector públic autonòmic, pots adherir-te al catàleg de la Central de Contractació de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears per a l'adquisició de forma simplificada i beneficiant-se dels avantatges que suposa la compra a gran escala, d'aquells béns i serveis d'ús comú i habitual de l'Administració Pública com ara el subministrament de material d'oficina, el subministrament de paper per a escriptura i impressió, el combustible per vehicles, el servei de neteja, el servei de vigilància, el servei d'assegurança per vehicles, els serveis postals, el servei d'agència de viatges i altres prestacions que anirem contractant a futur.

Per adherir-te al catàleg de la Central de Contractació de la CAIB per a una o vàries de les categories esmentades, necessitem:

_ Una sol·licitud signada per l'òrgan competent.

_ Una declaració responsable relativa a que l'organisme que se adhereix no contracta la provisió de la mateixa prestació a través d'altra central de contractació.

_ Una estimació en euros, del consum anual previst.

Per a qualssevol dubte podeu contactar amb la Central de Contractació al número 971 17 72 89 o per mail a centraldecontractacio@caib.es 

Les properes licitacions i les datas límit que tenim per rebre sol·licituds són:

Subministrament de combustibles per vehicles (CC 3/2021 AM): 26 d'abril de 2021 ( subcombustible@cdc.caib.es )

Subministrament de paper per escriptura i impressió (CC 4/2021 AM): 26 d'abril de 2021 ( subpaper@cdc.caib.es )

Per a la resta de categories, s'ha de consultar amb la Central de Contractació.

Per a més informació:

Adhesions al catàleg de la Central Contractació CAIB.pdfAdhesions al catàleg de la Central Contractació CAIB.pdf

Editor de TextModel de sol·licitud adhesio.docx

Relació d'ens adherits:

Acord Marc Servei de Nejeta (exp. CC1/2019 AM):

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

Ajuntament d'Eivissa

Ajuntament de Selva

Ajuntament de Porreres

Acord Marc Servei de Vigilància i Seguretat ( CC 1/2017 AM):

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

Ajuntament d'Eivissa

Acord Marc Subministrament de Material d'Oficina (CC 2/2016 AM):

Ajuntament de Selva

Consell d'Eivissa

Ajuntament d'Eivissa

Universitat de les Illes Balears

Ajuntament de Felanitx