Funcions de La Secretaria

Corresponen a la Secretaria de la Central de Contractació les funcios següents:

a) Tramitar, en els termes que estableix el Decret 56/2012 de 13 de juliol, els expedients de contractació centralitzada de les obres, els subministraments i els serveis sobre els quals hagi recaigut la declaració de contractació centralitzada.

b) Elaborar els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques que han de regir la contractació de les obres, els subministraments i els serveis declarats de contractació centralitzada, sens perjudici que, per elaborar-los, se sol·liciti assessorament a òrgans especialitzats en funció de les obres, els subministraments i els serveis que s'han de contractar.

c) Atendre les sol·licituds cursades pels òrgans de contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del ens que integren el sector públic autonòmic per a la contractació, per part de la Central de Contractació de les obres, dels subministraments i els serveis declarats de contractació centralitzada no homologats.

d) Gestionar els continguts del catàleg d'obres, subministraments i serveis homologats prevists en l'article 11 del Decret 56/2012 de 13 de juliol.

e) Trametre la documentació que correspongui al Registre de Contractes amb relació als contractes prevists en el Decret 56/2012 de 13 de juliol.

f) La resta de competències que li atribueixi la normativa vigent.