Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcació

És el document administratiu que empara l'exercici de la pesca marítima des d'embarcacions de bandera espanyola de les llistes 6ª i 7ª o de bandera dels països de la Unió Europea en aigües interiors i exteriors de les Illes Balears. La vigència és de 3 anys.

Documentació necessària per obtenir la llicència:

- Sol·licitud degudament emplenada (veure apartat de documents).

- Fotocòpia del rol o del certificat de navegació actualitzat, en què han de constar les dades de l'embarcació i de l'armador o propietari (en cas de primera expedició).

- Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de l'armador o, en el cas de persones estrangeres, del passaport o de el document governatiu de país, reconegut per l'Administració espanyola (només en cas de primera expedició).

- Resguard acreditatiu de el pagament de la taxa.

L'import de les taxes per obtenir les llicències de forma presencial són les següents, embarcacions de fins a 6 m. d'eslora 47,21 €, per a embarcacions majors 77,80 €.

a) Tramitació telemàtica:

Actualment, es poden renovar o fer duplicats d'aquelles llicències on no hi ha canvis de propietari, matrícula o nom de l'embarcació.

L'import de les taxes per embarcacions de fins a 6 m. d'eslora és de 32,21 €, per a embarcacions majors és de 62,80 €.

Enllaç al tràmit: renovació o duplicat telemàticb) En persona

Menorca, Eivissa i Formentera

Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa:

      Consell Insular de Menorca

      Consell Insular d'Eivissa

      Consell Insular de FormenteraMallorca

Oficina de Palma.

Delegacions del FOGAIBA.

Si vol fer el pagament telemàtic, abans de venir a l'oficina ho pot realitzar als següents enllaços:

Embarcacions fins a 6 m d'eslora.

Embarcacions de més de 6 m d'eslora.

Codi SIA

207779

Persones destinatàries

Persones o empreses.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

No

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Pesca

Tràmits

X

Sol·licitut de la llicència de pesca marítima per embarcació

Requisits

Ser propietari d'una embarcació de la llista 6a, 7a o d'un país de la Unió Europea.

Abonar una taxa

Documentació a presentar

- Sol·licitud degudament emplenada (veure apartat de documents).

- Fotocòpia de el paper o certificat de navegació actualitzat, en què han de constar les dades de l'embarcació i de l'armador o propietari (en cas de primera expedició).

- Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de l'armador o, en el cas de persones estrangeres, del passaport o de el document governatiu de país, reconegut per l'Administració espanyola (només en cas de primera expedició).

- Resguard acreditatiu de el pagament de la taxa.

Models:

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Pesca

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176804

(llicenciespesca@dgpesca.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Pesca

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar