Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'autorització de treball de menors en espectacles públics

Per tal que els i les menors de 16 anys puguin participar en espectacles públics és preceptiva l'autorització de l'autoritat laboral.

Aquesta autorització haurà de constar per escrit i serà per a un acte concret.

Persones destinatàries

Els representants legals dels/de les menors o les empreses organitzadores d'espectacles públics que vulguin contractar a menors de 16 anys, sempre que comptin amb l’autorització expressa dels representants legals dels/de les menors.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització efectuada per l'empresa promotora

Requisits

Ser menor de 16 anys

Documentació a presentar

- Sol·licitud del/de la o dels/de les representants legals del/de la menor (annex I)

- Fotocòpia del full del Llibre de Família d'inscripció del/s titular/s

- Fotocòpia del full del Llibre de Família d'inscripció del/de la fill/a

- Fotocòpia del DNI/Passaport del/de la representant legal del/de la menor

- Fotocòpia del DNI/Passaport o altre document identificatiu del/de la menor

- Fotocòpia de la targeta de residència del menor extracomunitari

- Fotocòpia de la partida de naixement del menor extracomunitari

- Certificat d'escolarització emès pel centre on el/la menor estigui escolaritzat/ada

- Story board, script, guió teatral, pel·lícula, òpera, etc. de l'actuació o breu descripció de l'obra i, en concret, de la intervenció del menor

- Avaluació de riscs del treball que ha de desenvolupar el/la menor, amb la seva planificació i coordinació d'activitats preventives entre empreses

Models:

Termini màxim

7 dies abans de la realització de l'espectacle.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Ordenació laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

Observacions

Si els representants dels menors autoritzen a l'empresa organitzadora o productora a gestionar la tramitació i rebre les notificacions, l'empresa serà l'encarregada d'iniciar la tramitació.

X

Sol·licitud d'autorització efectuada pels representants dels menors

Requisits

Que l'infant sigui menor de 16 anys en la data d'inici de l'activitat

Documentació a presentar

- Fotocòpia del full del Llibre de Família d’inscripció del/s titular/s

- Fotocòpia del full del Llibre de Família d’inscripció del/de la fill/a 5

- Fotocòpia DNI/Passaport del/de la representant legal del/de la menor

- Fotocòpia DNI/Passaport o altre document identificatiu del/de la menor

- Fotocòpia de la targeta de residència del menor extracomunitari

- Partida de naixement del menor extracomunitari

- Certificat d'escolarització emès pel centre on el/la menor estigui escolaritzat

- Story board, script, guió teatral, pel·lícula, òpera, etc. de l’actuació o breu descripció de l’obra i, en concret, de la intervenció del menor. IMPORTANT: En aquest document s'ha d'incloure el compromís de l'empresa promotora a observar estrictament les mesures preventives contemplades a l'avaluació de riscs.

- Avaluació de riscs del treball que ha de desenvolupar el/la menor, amb la seva planificació i coordinació d’activitats preventives entre empreses

Models:

Termini màxim

3 dies abans de la realització de l'espectacle.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Ordenació laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

Observacions

Si els representants dels menors no autoritzen a l'empresa organitzadora o productora a gestionar la tramitació i rebre les notificacions, han de sol·licitar l'autorització personalment.