Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'autorització de treball de menors en espectacles públics

Per tal que els i les menors de 16 anys puguin participar en espectacles públics és preceptiva l'autorització de l'autoritat laboral.

Aquesta autorització haurà de constar per escrit i serà per a un acte concret.

Persones destinatàries

Els representants legals dels/de les menors o les empreses organitzadores d'espectacles públics que vulguin contractar a menors de 16 anys, sempre que comptin amb l’autorització expressa dels representants legals dels/de les menors.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització efectuada per l'empresa promotora

Requisits

Que l'infant sigui menor de 16 anys en la data d'inici de l'activitat

Documentació a presentar

- Sol·licitud del/de la o dels/de les representants legals del/de la menor (annex I)

- Fotocòpia del full del Llibre de Família d'inscripció del/s titular/s

- Fotocòpia del full del Llibre de Família d'inscripció del/de la fill/a

- Fotocòpia DNI/Passaport del/de la representant legal del/de la menor

- Fotocòpia DNI/Passaport o altre document identificatiu del/de la menor

- Fotocòpia de la targeta de residència del menor extracomunitari

- Fotocòpia de la partida de naixement del menor extracomunitari

- Certificat d'escolarització emès pel centre on el/la menor estigui escolaritzat

- Story board, script, guió teatral, pel·lícula, òpera, etc. de l'actuació o breu descripció de l'obra i, en concret, de la intervenció del menor. IMPORTANT: En aquest document s'ha d'incloure el compromís de l'empresa promotora a observar estrictament les mesures preventives contemplades a l'avaluació de riscs.

- Avaluació de riscs del treball que ha de desenvolupar el/la menor, amb la seva planificació i coordinació d'activitats preventives entre empreses

Models:

Termini màxim

Es pot presentar durant tot l'any però com a mínim 7 dies abans de la realització de l'espectacle.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Ordenació laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

Observacions

Si els representants dels menors autoritzen a l'empresa organitzadora o productora a gestionar la tramitació i rebre les notificacions, l'empresa serà l'encarregada d'iniciar la tramitació