Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre de Parelles Estables

Inscripció, modificació i cancel·lació al Registre de Parelles Estables de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Tota la ciutadania de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Ni la Llei ni el Decret de Parelles Estables estableix termini. Aleshores, el criteri s'estableix en base a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (6 mesos).

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Tràmits

X

Registre de Parelles Estables

Requisits

En el full de sol·licitud, les persones signen que:

No tenen cap relació de parentiu en línia directa per consanguinitat o adopció, ni col·lateral per consanguinitat o adopció fins al tercer grau.

No formen parella estable amb cap altra persona inscrita i formalitzada degudament en el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears.

Se sotmeten al règim que estableix la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables.

Almenys un membre de la parella té nacionalitat espanyola i veïnatge civil balear.

Documentació a presentar

Documentació que cal presentar:

La sol·licitud d'inscripció en el Registre de Parelles Estables implica l'inici d'un expedient administratiu. Aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada dels documents següents:

a) Original i còpia dels documents d'identificació dels membres de la parella.

b) Certificat del Registre Civil o escriptura pública d'emancipació dels membres, si cal.

c) Certificat actualitzat del Registre Civil amb què s'acrediti que no es manté cap vincle matrimonial amb cap altra persona.

d) Certificat acreditatiu del veïnatge civil balear d'un dels membres de la parella.

Taxa d'inscripció en el Registre de Parelles estables de les Illes Balears (20,91€ - Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018).

Pagament de la taxa corresponent:

Per formalitzar la taxa d'inscripció al Registre de Parelles Estables de les Illes Balears se te que omplir el model d'imprès DUI-046, en el qual es pot acceder si pulsa aquí.

Una vegada introduits les dades corresponents, el Portal ofereix la possibilitat d'imprimir el model i efectuar el pagament a una entitat bancària col·laboradora o d'efectuar directament el pagament telemàtic.

Per més informació ambn instruccions al respecte, també se pot consultar la direcció següent:

http://www.atib.es/TA/PreviaTA.aspx

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

No hi ha un termini màxim per presentar sol·licituds atès que és un registre obert.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Família

C/ de Sant Joan de la Salle, 4 b. Tel.: 971177155 - Fax: 971176384

Observacions

El Registre ha de comprovar l'exactitud i la suficiència de les dades aportades i, si cal, ha de requerir a les persones interessades que en un termini de 10 dies, comptadors des de la notificació del requeriment, esmenin els defectes o aportin els documents que hi faltin, amb indicació que si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició.

Comprovada l'exactitud i la suficiència de les dades aportades, s'ha de requerir a ambdós membres de la parella que, en el termini d'un mes, i davant la persona responsable del Registre, davant d'un notari/notària o davant d'un batle/batlessa assistit/assistida pel secretari/secretària, formalitzin conjuntament i de forma escrita la voluntat de constituir-se en parella en una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal, sense condicions i amb caràcter de permanència.

Per al reconeixement dels efectes de la constitució de la parella estable és necessari que s'inscrigui en el Registre. La data que marca els efectes de la constitució és la de la declaració de la voluntat formalitzada d'acord amb el punt anterior.

La persona encarregada del Registre ha d'elevar la proposta de resolució de constitució i inscripció de la parella estable a la persona titular de la Conselleria de Família i Serveis Socials, que ha de dictar la resolució corresponent.

Si en el termini màxim de tres mesos -comptadors des de la formalització de la constitució de la parella feta davant de la responsable del Registre o des de la data d'entrada en el Registre prevista en l'apartat 4 d'aquest article- no s'ha dictat cap resolució, s'ha d'entendre estimada la sol·licitud d'inscripció.

Contra les resolucions dictades per la persona titular de la Conselleria de Família i Serveis Socials, que exhaureixen la via administrativa, es poden interposar els recursos prevists legalment.

Un cop dictada la corresponent resolució favorable a la pràctica d'una inscripció, s'ha d'anotar en el Llibre General del Registre.