Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre de Parelles Estables

Inscripció, modificació i cancel·lació al Registre de Parelles Estables de les Illes Balears.

Codi SIA

207760

Persones destinatàries

Tota la ciutadania de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Ni la Llei ni el Decret de Parelles Estables estableix termini. Aleshores, el criteri s'estableix en base a la Llei 39/2015, de 1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (6 mesos).

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Tràmits

X

Registre de Parelles Estables

Requisits

Amb la modificació de la Llei 18/2001 de Parelles Estables per la LLei 19/2019 de 19 de febrer es permet dues modalitats d´inscripció:

1. Quan un dels dos sol.licitants compleix amb el requisit de veïnatge civil balear.

Manifesten:

No tenir cap relació de parentiu en línia directa per consanguinitat o adopció, ni col·lateral per consanguinitat o adopció fins al tercer grau.

No formà parella estable amb cap altra persona inscrita i formalitzada degudament en el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears.

Se sotmeten al règim que estableix la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables.

Almenys un membre de la parella té nacionalitat espanyola i veïnatge civil balear.

2. Per aquelles parelles que no compleixen amb el requisit de veïnatge civil balear, però els dos membre tenen el veïnatge administratiu a qualsevol municipi de les Illes Balears.

Manifesten:

No tenir cap relació de parentiu en línia directa per consanguinitat o adopció, ni col·lateral per consanguinitat o adopció fins al tercer grau.

No formà parella estable amb cap altra persona inscrita i formalitzada degudament en el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears.

No se sotmeten al règim que estableix la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables. D´acord amb la disposició addicional catorzena de la Llei 9/2019 de 19 de febrer, el contingut de la relació de parella es regularà per les normes que es resultin aplicables d´acord amb la normativa general que afecta a aquesta matèria.

Documentació a presentar

Documentació que cal presentar:

La sol·licitud d´inscripció conté la relació de la documentació que cal aportar en cada cas.

Taxa d'inscripció en el Registre de Parelles estables de les Illes Balears (21.14€ - Segons la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019).

Pagament de la taxa corresponent:

Per formalitzar la taxa d'inscripció al Registre de Parelles Estables de les Illes Balears s'ha d'omplir el model d'imprès DUI-046, en el qual es pot accedir clicant aquí aquí.

Una vegada introduïts les dades corresponents, el Portal ofereix la possibilitat d'imprimir el model i efectuar el pagament a una entitat bancària col·laboradora o d'efectuar directament el pagament telemàtic.

Per més informació amb instruccions al respecte, també se pot consultar la direcció següent:

http://www.atib.es/TA/PreviaTA.aspx

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

No hi ha un termini màxim per presentar sol·licituds atès que és un registre obert.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Famílies

C/ de Sant Joan de la Salle, 4 b. Tel.: 971177155 - Fax: 971176384

Observacions

El Registre ha de comprovar l'exactitud i la suficiència de les dades aportades i, si cal, ha de requerir a les persones interessades que en un termini de 10 dies, comptadors des de la notificació del requeriment, esmenin els defectes o aportin els documents que hi faltin, amb indicació que si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició.

Comprovada l'exactitud i la suficiència de les dades aportades, s'ha de requerir a ambdós membres de la parella que, en el termini d'un mes, i davant la persona responsable del Registre, davant d'un notari/notària o davant d'un batle/batlessa assistit/assistida pel secretari/secretària, formalitzin conjuntament i de forma escrita la voluntat de constituir-se en parella en una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal, sense condicions i amb caràcter de permanència.

Per al reconeixement dels efectes de la constitució de la parella estable és necessari que s'inscrigui en el Registre. La data que marca els efectes de la constitució és la de la declaració de la voluntat formalitzada d'acord amb el punt anterior.

La persona encarregada del Registre ha d'elevar la proposta de resolució de constitució i inscripció de la parella estable a la persona titular de la Conselleria de Família i Serveis Socials, que ha de dictar la resolució corresponent.

Si en el termini màxim de tres mesos -comptadors des de la formalització de la constitució de la parella feta davant de la responsable del Registre o des de la data d'entrada en el Registre prevista en l'apartat 4 d'aquest article- no s'ha dictat cap resolució, s'ha d'entendre estimada la sol·licitud d'inscripció.

Contra les resolucions dictades per la persona titular de la Conselleria de Família i Serveis Socials, que exhaureixen la via administrativa, es poden interposar els recursos prevists legalment.

Un cop dictada la corresponent resolució favorable a la pràctica d'una inscripció, s'ha d'anotar en el Llibre General del Registre.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional