Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Programa d’Estades Temporals per a persones en una situació de dependència derivada d’una discapacitat física a la residència i centre de dia Son Güells.

L'objecte que es pretén és regular les condicions d’accés i funcionament del servei d’estades temporals a la residència i centre de dia Son Güells de Palma. Per més informació consulteu aquí.

Persones destinatàries

Persones amb dependència derivada de discapacitat física greu.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per a la notificació i resolució és de 30 dies comptadors a partir de la data d’entrada de la sol·licitud en el registre de la Direcció General de Serveis Socials.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

a) Tenir entre 18 i 65 anys en la data de presentació de la sol•licitud.

b) Estar afectat per una discapacitat física, malaltia de Parkinson o altres malalties neurodegeneratives que li impedeixin realitzar activitats bàsiques de la vida diària, la qual cosa s’ha d’acreditar amb el reconeixement del grau de discapacitat d’un 65 % i de necessitat d’ajuda de tercera persona per a les activitats de la vida diària, o amb el reconeixement de la situació de dependència en grau II o grau III.

c) Residir a territori espanyol i haver-ho fet al llarg dels darrers cinc anys, dels quals els dos immediatament anteriors a la data de presentació de la sol•licitud han de ser en un municipi de la comunitat autònoma de les Illes Balears, fet que s’ha d’acreditar amb el corresponent certificat d’empadronament.

d) No patir una malaltia que requereixi atenció en un centre hospitalari.

e) No patir trastorns de conducta o de convivència.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

No hi ha termini per a la presentació.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Centres i Programes

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Centres i Programes

Av. de Gabriel Alomar, 33. Tel.: 971177200 - Fax: 971177068