Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Programa d’Estades Temporals per a persones en una situació de dependència derivada d’una discapacitat física a la residència i centre de dia Son Güells.

L'objecte que es pretén és regular les condicions d’accés i funcionament del servei d’estades temporals a la residència i centre de dia Son Güells de Palma. Per més informació consulteu aquí.

Codi SIA

207987

Persones destinatàries

Persones amb dependència derivada de discapacitat física greu.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per a la notificació i resolució és de 30 dies comptadors a partir de la data d’entrada de la sol·licitud en el registre de la Direcció General de Serveis Socials.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

a) Tenir entre 18 i 65 anys en la data de presentació de la sol•licitud.

b) Estar afectat per una discapacitat física, malaltia de Parkinson o altres malalties neurodegeneratives que li impedeixin realitzar activitats bàsiques de la vida diària, la qual cosa s’ha d’acreditar amb el reconeixement del grau de discapacitat d’un 65 % i de necessitat d’ajuda de tercera persona per a les activitats de la vida diària, o amb el reconeixement de la situació de dependència en grau II o grau III.

c) Residir a territori espanyol i haver-ho fet al llarg dels darrers cinc anys, dels quals els dos immediatament anteriors a la data de presentació de la sol•licitud han de ser en un municipi de la comunitat autònoma de les Illes Balears, fet que s’ha d’acreditar amb el corresponent certificat d’empadronament.

d) No patir una malaltia que requereixi atenció en un centre hospitalari.

e) No patir trastorns de conducta o de convivència.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

No hi ha termini per a la presentació.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Centres i Programes

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Centres i Programes

Av. de Gabriel Alomar, 33. Tel.: 971177200 - Fax: 971177068

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Atenció a la Dependència

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional