Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització per al lliurament de PLANTA forestal autòctona

Recollida de planta del viver del Centre Forestal (CEFOR) ubicat a la finca pública de Menut (Escorca) per a repoblacions o actuacions de sensibilització.

Codi SIA

207968

Persones destinatàries

Propietaris de finques rústiques o entitats que desenvolupin un programa de sensibilització conjuntament amb la Xarxa Forestal de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Un termini màxim de sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Tràmits

X

Sol·licitud de planta exempta de tarifa (gratuïta)

Requisits

Entitats de dret públic o privat i particulars que, prèvia acreditació i sense ànim de lucre demandin planta forestal per a campanyes ambientals de sensibilització, educació o formació.

Procediment:

- Emplenar l'imprès de sol·licitud i lliurar per fax o en el registre de qualsevol de les seus de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori o en qualsevol administració pública, adjuntant tota la documentació a presentar.

- La Conselleria fa un estudi de la sol·licitud segons les espècies i les quantitats de planta que es trobin disponibles al viver de Menut.

- La Conselleria comunica la autorització al sol·licitant, i aquest haurà de concertar una cita amb el personal del viver per poder recollir el material.

Els interessats en adquirir planta del CEFOR residents a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera, ho hauran de fer prèvia sol·licitud a les seus insulars de l'IBANAT:

- IBANAT Menorca:

Recinte Firal Es Mercadal

Carretera Es Mercadal - Es Migjorn

07740 Es Mercadal

Tel.: 971 154 431

Fax.: 971 154 433

- IBANAT Eivissa:

Antic Quarter Sa Coma

Carretera Eivissa - Sant Antoni km 3,4

07816 Sant Rafel de sa Creu

Tel.: 971 194 492

Fax.: 971 806 676

Documentació a presentar

- Sol·licitud-instància en model normalitzat.

- Document acreditatiu d'identitat.

- Memòria d'objectius i activitats, on es concretarà el calendari i la localització dels terrenys on es preveu realitzar la plantació (plànol).

Termini màxim

El termini per sol·licitar planta és de 1 de Octubre a 31 de Març.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

Tel.: 971176677 - Fax: 971176678

(forestal@caib.es)

X

Venda directa de planta

Requisits

Venda directa de planta del viver de Menut (d'acord amb la tarifa per a plantes publicada)

a) Els visitants del CEFOR (Centre Forestal de les Illes Balears) ubicat a la finca de Menut (Escorca) podran adquirir planta directament, previ pagament de les tarifes corresponents (horari d'atenció al pública: de dilluns a divendres de 8h a 13h).

b) Reserves de planta:

- Telèfon viver forestal de Menut: 971 517 085 (de dilluns a divendres de 8h a 15h).

- Correu electrònic: viverdemenut@ibanat.caib.es

c) Venda de lots de planta als professionals del sector forestal i jardineria:

- Emplenar l'imprès de sol·licitud i lliurar per fax (al 971 176 678) o per correu electrònic (viverdemenut@ibanat.caib.es), adjuntant la identificació de professional del sector forestal i/o jardineria.

- La Conselleria fa un estudi de la sol·licitud segons les espècies i les quantitats de planta que es trobin disponibles.

- La Conselleria comunica la autorització al sol·licitant, i aquest haurà de concertar la recollida de la planta previ pagament.

Documentació a presentar

Termini màxim

Tot l'any

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

Tel.: 971176677 - Fax: 971176678

(forestal@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional