Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització per al lliurament de PLANTA forestal autòctona

Recollida de planta del viver del Centre Forestal (CEFOR) ubicat a la finca pública de Menut (Escorca) per a repoblacions o actuacions de sensibilització.

Codi SIA

207968

Persones destinatàries

Propietaris de finques rústiques o entitats que desenvolupin un programa de sensibilització conjuntament amb la Xarxa Forestal de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Un termini màxim de sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de planta exempta de tarifa (gratuïta)

Requisits

Entitats de dret públic o privat i particulars que, prèvia acreditació i sense ànim de lucre demandin planta forestal per a campanyes ambientals de sensibilització, educació o formació.

Procediment:

- Emplenar l'imprès de sol·licitud i lliurar per fax o en el registre de qualsevol de les seus de la Conselleria de Medi Ambient i Territori o en qualsevol administració pública, adjuntant tota la documentació a presentar.

- La Conselleria fa un estudi de la sol·licitud segons les espècies i les quantitats de planta que es trobin disponibles al viver de Menut.

- La Conselleria comunica la autorització al sol·licitant, i aquest haurà de concertar una cita amb el personal del viver per poder recollir el material.

Els interessats en adquirir planta del CEFOR residents a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera, ho hauran de fer prèvia sol·licitud a les seus insulars de l'IBANAT:

- IBANAT Menorca:

Recinte Firal Es Mercadal

Carretera Es Mercadal - Es Migjorn

07740 Es Mercadal

Tel.: 971 154 431

Fax.: 971 154 433

- IBANAT Eivissa:

Antic Quarter Sa Coma

Carretera Eivissa - Sant Antoni km 3,4

07816 Sant Rafel de sa Creu

Tel.: 971 194 492

Fax.: 971 806 676

Documentació a presentar

- Sol·licitud-instància en model normalitzat.

- Document acreditatiu d'identitat.

- Memòria d'objectius i activitats, on es concretarà el calendari i la localització dels terrenys on es preveu realitzar la plantació (plànol).

Termini màxim

El termini per sol·licitar planta és de 1 de Octubre a 31 de Març.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

Tel.: 971176677 - Fax: 971176678

(forestal@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar