Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització per al lliurament de PLANTA forestal autòctona

Recollida de planta del viver del Centre Forestal (CEFOR) ubicat a la finca pública de Menut (Escorca) per a repoblacions o actuacions de sensibilització.

Codi SIA

207968

Persones destinatàries

Propietaris de finques rústiques o entitats que desenvolupin un programa de sensibilització conjuntament amb la Xarxa Forestal de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Un termini màxim de sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Tràmits

X

Sol·licitud de planta exempta de tarifa (gratuïta)

Requisits

Entitats de dret públic o privat i particulars que, prèvia acreditació i sense ànim de lucre demandin planta forestal per a campanyes ambientals de sensibilització, educació o formació.

Procediment:

- Emplenar l'imprès de sol·licitud i lliurar per fax o en el registre de qualsevol de les seus de la Conselleria de Medi Ambient i Territori o en qualsevol administració pública, adjuntant tota la documentació a presentar.

- La Conselleria fa un estudi de la sol·licitud segons les espècies i les quantitats de planta que es trobin disponibles al viver de Menut.

- La Conselleria comunica la autorització al sol·licitant, i aquest haurà de concertar una cita amb el personal del viver per poder recollir el material.

Els interessats en adquirir planta del CEFOR residents a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera, ho hauran de fer prèvia sol·licitud a les seus insulars de l'IBANAT:

- IBANAT Menorca:

Recinte Firal Es Mercadal

Carretera Es Mercadal - Es Migjorn

07740 Es Mercadal

Tel.: 971 154 431

Fax.: 971 154 433

- IBANAT Eivissa:

Antic Quarter Sa Coma

Carretera Eivissa - Sant Antoni km 3,4

07816 Sant Rafel de sa Creu

Tel.: 971 194 492

Fax.: 971 806 676

Documentació a presentar

- Sol·licitud-instància en model normalitzat.

- Document acreditatiu d'identitat.

- Memòria d'objectius i activitats, on es concretarà el calendari i la localització dels terrenys on es preveu realitzar la plantació (plànol).

Termini màxim

El termini per sol·licitar planta és de 1 de Octubre a 31 de Març.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

Tel.: 971176677 - Fax: 971176678

(forestal@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar