Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de concessió d'etiqueta ecològica europea

Sol·licitar la concessió d'una etiqueta ecològica europea de producte o de servei, i manteniment de la concessió.

Codi SIA

207916

Persones destinatàries

Pot sol·licitar l'Etiqueta Ecològica qualsevol fabricant, importador i prestador de serveis.

També la poden sol·licitar els comerciants i detallistes, sempre que els productes que posin en el mercat portin el seu propi nom comercial.

Termini per a resoldre i notificar

Segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Hi ha dos models de sol·licituds: per a productes i per a serveis. Amb la sol·licitud s'ha de presentar tota la documentació acreditativa del compliment dels criteris ecològics del producte/servei, la informació sobre el producte/servei i el sol·licitant i el justificant de pagament de la taxa corresponent.

Per ampliar informació sobre l'Etiqueta Ecológica Europea: http://ecotur.caib.es i http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/.

Contacte: Servei de Qualitat Ambiental, telèfon: 971176683.

Presentació: Registre de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, o bé en els llocs indicats segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

SOL·LICITUD

Requisits

*

Documentació a presentar

Presentar la sol·licitud de concessió de l'etiqueta ecològica a l'organisme competent (conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca), juntament amb l'informe de compliment dels criteris i el justificant de pagament de la taxa (imprès normalitzat que facilita l'administració per poder fer el pagament per banc).

Models:

Termini màxim

No hi ha termini

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Govern de les Illes Balears

Contacte

Servei o Secció responsable

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

C/ d'Eusebi Estada, 145. Tel.: 971176100

(conselleraagricultura@caib.es)

Observacions

Sol·licitud per demanar la concessió d'una etiqueta ecològica europea de producte o de servei.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional