Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria borsa de personal laboral no permanent en la categoria professional de personal de neteja a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria d'una borsa de personal laboral no permanent en la categoria professional de personal de neteja a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. La borsa es constituirà per sectors o zones geogràfiques (Inca, Manacor, Palma, Maó, Ciutadella, Eivissa i Formentera) segons el que s'estableix en l'annex 4 de la Resolució.

Codi SIA

2414973

Persones destinatàries

Persones físiques que compleixin els requisits prevists a la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per a la resolució del concurs és de tres mesos a partir del dia en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals han d'estar en possessió durant tot el procés selectiu:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un Estat membre de la Unió Europea, o ser nacional d'altres estats amb les condicions que estableix algun dels apartats de l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

b) Tenir 16 anys complerts.

c) No haver estat separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per exercir funcions similars a les de la categoria professional. En el cas de nacionals d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal en la forma que estableix la base 3.3.b), d'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives. Resten exemptes del pagament de la taxa de drets de selecció les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

e) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions de la categoria professional a la qual opten.

f) Disposar del certificat de nivell A2 (nivell bàsic) de llengua catalana, d'acord amb el Decret 11/2017, de 4 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat de les Illes Balears. De conformitat amb l'article 15 del vigent Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per accedir a aquesta categoria professional (atès que pertany al grup E) no és necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu.

g) No haver estat condemnades per sentència ferma per qualsevol delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, incloent-hi l'agressió i l'abús sexuals, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

Documentació a presentar

Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones aspirants han de presentar la documentació següent:

a. Una fotocòpia del document nacional d'identitat o, si no són espanyoles, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport, targeta de règim comunitari o passaport i targeta de residència en el supòsit de nacional d'estats estrangers no membres de la Unió Europea).

No obstant això, no cal presentar cap d'aquests documents si l'aspirant no s'oposa al fet que l'Administració els comprovi d'ofici mitjançant la plataforma d'intermediació de dades.

b. Original o còpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell de català exigit en la base 3 g) de la convocatòria.

No cal presentar aquest document si l'aspirant no s'oposa al fet que l'EBAP el comprovi d'ofici mitjançant la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a aquest efecte, sempre que s'hagi al·legat en el termini de presentació de sol·licituds i que consti en els corresponents registres dependents de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i sempre que es tracti d'algun dels certificats següents:

a) Els certificats expedits per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

b) Els certificat expedits per l'EBAP.

c) Els certificats homologats que constin en la base de dades de l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

d) Els certificats de català que constin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

Consegüentment, la persona interessada ha d'aportar els certificats de coneixement de català declarats equivalents que no es trobin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública, excepte que els hagi aportat en algun altre procediment tramitat per l'EBAP. En aquest darrer cas, en la sol·licitud ha d'indicar el procediment concret i si no han transcorregut més de cinc anys des que va finalitzar.

c. El justificant del pagament de la taxa, segons la modalitat utilitzada (telemàtica o manual). L'import de la taxa és de 13,38 €.

d. Una declaració responsable de les persones aspirants que compleixen el requisit de tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que són necessàries per exercir les funcions de la categoria a què correspon la borsa específica a la qual opten.

No obstant tot l'anterior, l'Administració pot requerir a l'aspirant en qualsevol moment del procés selectiu que acrediti que compleix els requisits anteriors.

La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori o la no presentació davant l'Administració competent de la documentació que, si escau, es requereix per acreditar el compliment del que s'ha declarat, determinen la impossibilitat de continuar el procediment des del moment en què es tengui constància d'aquests fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

e. Les persones aspirants amb discapacitat igual o superior al 33 % han de presentar el certificat que acrediti la condició legal de discapacitat. No obstant això, no cal presentar aquest document si l'aspirant no s'oposa al fet que l'Administració el comprovi d'ofici mitjançant la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats per a aquest fi. A més, aquestes persones han de presentar el justificant d'haver sol·licitat un dictamen dels equips multiprofessionals de la Direcció General de Dependència, o de l'organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents al cos, escala i/o especialitat de la borsa a la qual aspiren, el qual ha d'expressar que estan en condicions de complir les tasques fonamentals del cos escala i/o especialitat, mitjançant les adaptacions necessàries del lloc de treball, si corresponen a judici de l'Administració,.

No obstant això, si la persona aspirant no s'hi oposa, l'EBAP recaptarà d'ofici aquest dictamen. Si s'hi oposa, ha de presentar aquest dictamen amb anterioritat a la publicació de la llista provisional de valoració de mèrits, a requeriment de l'EBAP. Si no ho fa així, serà exclosa del procediment.

En el cas que les persones aspirants disposin del dictamen acreditatiu de les condicions personals d'aptitud per al cos, escala i/o especialitat de la borsa, el poden aportar en el moment de presentació de sol·licituds.

f. Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals o l'autorització per a la consulta telemàtica simultàniament al DNI a la Direcció General de Policia. Les persones aspirants, en comptes de presentar aquest certificat, poden donar el consentiment exprés a fi que l'Administració consulti i comprovi les dades i els documents necessaris, d'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

g. La documentació acreditativa dels mèrits que al·lega la persona candidata perquè siguin valorats, en la forma que estableix la base 5 d'aquesta convocatòria. No es pot valorar cap mèrit que no s'hagi al·legat dins el termini de presentació de sol·licituds i acreditat de conformitat amb el que s'estableix en la base 5 d'aquesta convocatòria.

En el supòsit de persones candidates que hagin prestat serveis en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa als mèrits al·legats que figuren en el seu expedient de Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública, l'Administració ha d'incorporar d'ofici en l'expedient del concurs un extracte dels mèrits que figuren en el seu expedient personal, amb referència al darrer dia del termini per a la presentació de sol·licituds.

En qualsevol cas, les persones interessades també poden adjuntar a la sol·licitud l'original o una còpia de la documentació que considerin adequada perquè consti en el procediment de concurs.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Quinze dies hàbils

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Selecció i Provisió

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177624 - Fax: 971177620

(acastell@ebap.caib.es)

X

Llista provisional d'admesos i exclosos

Requisits

Les mateixes que la convocatòria

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Deu dies hàbils (des del dia 16 fins al 29 de novembre)

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Selecció i Provisió

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177624 - Fax: 971177620

(acastell@ebap.caib.es)

X

Llistes definitives de persones admeses i excloses

Requisits

En data d'1 de gener de 2022 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió del concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

1 mes

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Selecció i Provisió

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177624 - Fax: 971177620

(acastell@ebap.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Finalitat

Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el procés selectiu per a l'accés a la convocatòria de la borsa extraordinària per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la posterior adjudicació a les persones seleccionades

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

— Comissió Tècnica de Valoració del procés — Conselleria competent en matèria de funció pública — Butlletí Oficial de les Illes Balears — Altres participants en el procediment selectiu — Administració de justícia

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar