Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

27/03/2007

Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA

BOIB núm. 49 de 2007

Afectada per:

Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives BOIB núm. 196 de 2007

Llei 3/2008, de 14 d'abril, de creació i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears BOIB núm. 56 de 2008

Llei 5/2009, de 17 de juny, de modificació de la llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social BOIB núm. 93 de 2009

Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 112 de 2010

Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 106 de 2012

Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat BOIB núm. 129 de 2012

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5868-2012, contra els apartats 1,3,5,6,7,8 i 9 de l'art. Únic; la disposició derogatòria i les disposicions finals primera, apartats 1,2,4,5, i 7; segona i tercera de la Llei 9/2012, de 19 de juliol, per la qual es modifica la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 175 de 2012

Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 85 de 2013

Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears BOIB núm. 181 de 2013

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 49 de 2014

Llei 8/2015, de 16 d'octubre, per la qual es deroga la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l'ús de símbols institucionals de les Illes Balears BOIB núm. 156 de 2015

Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública BOIB núm. 46 de 2016; correcció d'errades BOIB núm. 47 de 2016

Llei 9/2016, de 13 de juny, de modificació de la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 76 de 2016

Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 BOIB núm. 164 de 2016

Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears BOIB núm. 6 de 2017

Llei 1/2018, de 5 de març, de cossos i escales propis del Consell Consultiu de les Illes Balears BOIB núm. 30 de 2018

Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos BOIB núm. 78 de 2018

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 BOIB núm. 163 de 2018

Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears BOIB núm. 26 de 2019

Per a més informació podeu descarregar el següent document