Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Comunicació a l'autoritat laboral de la decisió empresarial per a la suspensió de contractes i/o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció generades o relacionades amb el COVID-19

Donar compliment a l'obligació empresarial de comunicar el resultat del període de consultes exigit per a la suspensió de contracte i/o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Codi SIA

2300910

Persones destinatàries

Empreses i empresaris autònoms amb personal al càrrec

Termini per a resoldre i notificar

No hi ha termini perquè no hi ha resolució

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Tràmits

X

Presentació escrit de comunicació de la suspensió de contracte i/o reducció de jornada

Requisits

S'entén que es donen les causes econòmiques quan dels resultats de l'empresa es desprèn una situació econòmica negativa, en casos com ara l'existència de pèrdues actuals o previstes, o la disminució persistent del seu nivell d'ingressos ordinaris o vendes. En tot cas, s'entén que la disminució és persistent si durant dos trimestres consecutius el nivell d'ingressos ordinaris o vendes de cada trimestre és inferior al registrat en el mateix trimestre de l'any anterior.

S'entén que es donen causes tècniques quan es produeixin canvis, entre d'altres, en l'àmbit dels mitjans o instruments de producció; causes organitzatives quan es produeixin canvis, entre d'altres, en l'àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal o en la manera d'organitzar la producció, i causes productives quan es produeixin canvis, entre d'altres, en la demanda dels productes o serveis que l'empresa pretén col·locar en el mercat.

Documentació a presentar

- Declaració responsable d'autorització al SEPE y al SOIB

- Informe de Vida laboral de l'empresa corresponent al període comprés entre l'1 de gener de 2019 fins a la data de sol·licitud de l'expedient de regulació temporal de l'ocupació.

- Memòria descriptiva

- Llistat de personal

- resultat del període de consultes (Document sobre reconeixement de les causes ETOP, signat per l'empresa i la representació legal del personal. En cas de no existir aquesta, s'ha de complimentar el model proporcionat per la Direcció General de Treball i Salut Laboral del Govern de les Illes Balears per a que la comissió formada per algunes de les organitzacions sindicals més representatives del sector pugui realitzar la seva valoració.

En cas de no haver acord amb el personal o els seus representants, l'empresari haurà d'aportar una memòria explicativa dels motius pels quals no hi ha hagut acord així com les actes de totes les reunions del període de consultes

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

15 dies comptadors des de la data de la darrera reunió duta a terme en el període de consultes.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Relacions Laborals

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

Observacions

Les sol·licituds registrades mitjançant el Registre electròni comú (REDSARA) seran rebutjades i redirigides a aquest procediment específic.

Pot  presentar el model específic facilitat com a document adjunt al tràmit telemàtic següent:

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Departament de Relacions Laborals

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional