Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'indemnització per obres i instal·lacions de depuració d'aigües residuals

Indemnitzar a ajuntaments i altres entitats públiques que prestin els serveis de depuració d'aigües residuals, per obres o instal·lacions que, efectivament, redueixin la càrrega contaminant en nivells tècnicament acceptables, d'acord amb la disposició addicional segona del Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües.

Codi SIA

2093062

Persones destinatàries

Els ajuntaments i altres entitats públiques

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 9/1991, de 27 de noviembre, reguladora del Canon de Saneamiento de Aguas prevé la indemnización por los costes de conservación, mantenimiento, explotación e instalación a ayuntamientos y otras entidades públicas que presten los servicios de aguas residuales bajo las condiciones que reglamentariamente apruebe el Gobierno de las Islas Baleares, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.

Las condiciones para obtener estas indemnizaciones están reguladas en el Decreto 51/1992, de 30 de julio, sobre indemnizaciones y compensaciones por obras e instalaciones de depuración de aguas residuales.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

- La sol·licitud ha de reunir els requisits de l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,

- Les noves obres o instal·lacions de depuració d'aigües residuals han de reunir els requisits de l'article 2 del Decret 51/1992.

Documentació a presentar

D'acord amb l'article 17 del Decret 51/1992:

a) Justificació de la necessitat de la instal·lació, ampliació, substitució, reforma, etc.

b) Projecte tècnic de les obres a realitzar o plec de bases per a la redacció d'aquest.

c) Sistema d'execució de les obres.

d) Proposta de finançament de la inversió corresponent.

e) Certificació de l'acord adoptat per l'órgan u órgans competents relatiu a la sol·licitud d'indemnització, aprovació del projecte tècnic o plec de bases, designació de director de les obres, sistema d'execució i adjudicació, si escau, d'aquestes i proposta de finançament.

f) Certificació municipal relativa a la modalitat de gestió del servei de depuració.

A més, i únicament en el cas de gestió indirecta del servei, s'ha d'adjuntar:

g) Fotocòpia autenticada del document justificatiu de la titularitat de la gestió indirecta.

h) Informe de l'ajuntament sobre la sol·licitud que es formula.

D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats tenen dret a no aportar documents que ja es trobin en poder de l'administració actuant. Per tant, alguns d'aquests documents únicament s'hauran de presentar la primera vegada que se sol·liciti aquest tipus d'indemnitzacions, sempre i quan no es produeixin canvis respecte la situació comunicada anteriorment.

Models:

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Secció de Sanejament i Qualitat de les Aigües

Contacte

Servei o Secció responsable

Secció de Sanejament i Qualitat de les Aigües

Tel.: 971176635

(avidal@dgreghid.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Recursos Hídrics

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional