Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Pensió no Contributiva de Jubilació (PNC)

L'Estat garanteix als ciutadans una prestació econòmica, assistència medico farmacèutica gratuïta i altres serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per tenir accés a una pensió contributiva.

Codi SIA

1993073

Persones destinatàries

L'Estat garanteix als ciutadans una prestació econòmica, assistència medico farmacèutica gratuïta i altres serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per tenir accés a una pensió contributiva.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 90 dies des de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Pensió no Contributiva de jubilació (PNC)

Requisits

Tenir mancança de rendes o d'ingressos suficients.

Per a l'any 2022, es considera que hi ha mancança si les rendes o els ingressos són inferiors a 5.899,60 euros anuals.

En el cas de complir amb la condició dels 5.899,60 euros i conviure (la persona sol·licitant) amb familiars, el requisit es compleix si la suma de tots els ingressos i les rendes de la unitat econòmica de convivència no supera les quanties següents (any 2022):

a) Convivència tan sols amb el cònjuge i/o parents amb consanguinitat fins al segon grau (padrins, germans i néts):

— Si són 2 convivents, el límit és de 10.029,32 euros anuals.

— Si són 3 convivents, el límit és de 14.159,04 euros anuals.

— Si són 4 convivents, el límit és de 18.288,76 euros anuals.

b) Convivència amb parents, alguns dels quals són els pares o fills:

— Si són 2 convivents, el límit és de 25.073,30 euros anuals.

— Si són 3 convivents, el límit és de 35.397,60 euros anuals.

— Si són 4 convivents, el límit és de 45.721,90 euros anuals.

Específics de la pròpia Pensió no Contributiva d'Invalidesa :

Tenir un grau de discapacitat o malaltia crònica igual o superior a un 65 %.

Tenir 18 anys o més i menys de 65 anys.

Residir a territori espanyol i haver-ho fet durant un període mínim de deu anys, dos dels quals han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El document declaració anual ha de presentar-se abans de l´31 de març de 2022.

-COMUNICAR QUALSEVOL VARIACIÓ DE CIRCUMSTÀNCIES ECONÒMIQUES, DE CONVIVÈNCIA I RESIDÈNCIA EN EL TERMINI DE 30 DIES DES DE LA DATA EN QUÈ ES PRODUEIXI.

-SI NO COMUNICAU AQUESTES VARIACIONS EN EL TERMINI INDICAT I AQUESTES DONEN LLOC A LA MODIFICACIÓ DE QUANTIA DE LA PENSIÓ O A LA SEVA EXTINCIÓ, ESTAREU OBLIGAT/ADA A TORNAR LES QUANTIES PERCEBUDES DE MANERA IMPROCEDENT, SENSE PERJUDICI DE LES ALTRES RESPONSABILITATS A QUÈ HAGI LLOC.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Revisió i Pagament de Nòmines de Prestacions Socials de carácter econòmic

Tel.: 971177200 - Fax: 971176921

Observacions

La Pensió no Contributiva de Jubilació (PNC) es pot presentar durant tot l' any.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Serveis Socials

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar