Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Contractació amb caràcter provisional, temporal i extraordinari de professors a centres privats concertats

Permetre la contractació amb caràcter provisional, temporal i extraordinari de professors a centres privats concertats que no compleixin tots els requisits, sempre que s'hagi justificat la impossibilitat de contractar professorat que els reuneixi.

Persones destinatàries

Centres privats concertats

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització provisional per a la contractació de professorat

Requisits

Tenir la necessitat de contractació de professorat i haver estat impossible poder contractar professorat que reuneixi tots els requisits.

Documentació a presentar

1) Sol·licitud d'autorització provisional per a la contractació de professorat.

2) Fotocòpia compulsada del títol o títols necessaris per impartir l'àrea, matèria o mòdul, o certificació acadèmica original o, en tot cas, una fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. En cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'ha d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut que acrediti el pagament corresponent dels drets d'expedició del títol. Si la titulació ha estat obtinguda a l'estranger, cal adjuntar la corresponent homologació.

3) Fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana (articles 3.1, 3.2 i 4 i la disposició addicional única del Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llegües oficials al personal docent).

4) Fotocòpia compulsada del certificat d'aptitud pedagògica o del títol de mestre o de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia. Quan en substitució del certificat o títol s'al·legui experiència docent efectiva durant dos cursos acadèmics complets o, si no, dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, s'ha d'acreditar aquest fet mitjançant fotocòpia compulsada de la certificació expedida pel secretari amb el vistiplau del director del centre, si es tracta d'un centre públic. Si l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre privat, fotocòpia compulsada de la certificació que ha de ser expedida pel director del centre amb el vistiplau del Departament d'Inspecció Educativa i l'informe de vida laboral original.

5) En qualsevol altre cas sobre certificacions o habilitacions, s'ha de presentar fotocòpia compulsada acreditativa i/o butlletins oficials a l'efecte.

6) Documentació que acrediti la impossibilitat de poder contractar professorat que reuneixi tots els requisits que exigeix la legislació vigent per a les tasques educatives sol·licitades mitjançant la presentació de còpies dels documents que acrediten haver esgotat el procés de recerca en una oferta genèrica al Servei d'Ocupació de les Illes Balears, col·legis professionals, UIB, ajuntaments, consulta mitjançant el programa Gestib, de la llista d'interins que han autoritzat a la Conselleria a cedir les seves dades als centres concertats i que, a més, no facin feina a cap centre docent públic i compleixen els requisits que s'exigeix als centres concertats per impartir aquestes assignatures (segons punt 2.13 de les instruccions sobre la tramitació i gestió del pagament delegat de la nòmina del personal docent dels centres concertats); opcionalment, també es poden aportar còpies d'anuncis en premsa o de peticions a altres borses de treball.

Models:

Termini màxim

S'ha de presentar la sol·licitud prèvia a la contractació.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Centres Educatius

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Centres Educatius

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177750 - Fax: 971176840

(concertseducatius@dgplacen.caib.es)