Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment sancionador per infraccions en matèria de seguretat i salut laboral

L'objecte del procediment sancionador és la imposició de sancions per infraccions comeses en matèria de seguretat i salut (prevenció de riscos laborals) que es relacionen als articles 11,12 i 13 TRLISOS.

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques i, comunitats de bens autors d'infraccions tipificades com a tal i, en particular les enumerades a l'article 2 TRLISOS

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Caducitat

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Aquest procediment s'inicia d'ofici per acta d'infracció aixecada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social com a conseqüència d'actuacions practicades d'ofici, per pròpia iniciativa o mitjançant denúncia, o a instància de la persona interessada.

L' import de la sanció imposada s'ha de fer efectiu amb el document d'ingrés adjunt a la resolució (model 048) en el període voluntari establert en el Reglament General de Recaptació dins els terminis següents:

Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 20 del mes següent o el dia hàbil immediat següent.

Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o el dia hàbil immediat següent.

Si el pagament no s'efectua en aquestes dates es procedirà a l'exacció de l'import en qüestió per la via executiva de constrenyiment, d'acord amb el procediment establert del Reglament general de recaptació.

Normativa del procediment

  • Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
  • Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Tràmits

X

Actuacions inspectores prèvies que poden concloure amb l'aixecament d'una Acta d'infracció, en el seu cas

Requisits

No hi ha requisits específics.

Documentació a presentar

La que l'inspector requereixi.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

L' establert a la normativa d'Inspecció de Treball.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Administratiu

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(jpinuela@dgtreslab.caib)

Observacions

Si les actuacions inicials finalitzen amb l'aixecament d'un acta d'infracció s'inicia el procediment sancionador.

X

Instrucció del procediment

Requisits

Aixecada l'Acta amb proposta de sanció es procedeix al nomenament de l'instructor.

Documentació a presentar

Escrit d'al·legacions

Models:

Termini màxim

15 dies hàbils des de l'endemà a la notificació de l'Acta d'infracció

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei Administratiu

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Administratiu

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(jpinuela@dgtreslab.caib)

Observacions

Si arran de les diligències practicades es deduís l'existència de fets diferents dels esmentats en l'Acta d'Inspecció es donarà audiència als interessats per 8 dies hàbils.

Finalment, el tràmit d’instrucció conclou amb la proposta de l’instructor

X

Resolució

Requisits

Proposta de l'instructor

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

L'establert en la normativa del procediment

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Administratiu

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(jpinuela@dgtreslab.caib)

Observacions

- Contra les resolucions de la directora General de Treball, Economia Social i Salut Laboral dictades per delegació del Conseller de Treball, Comerç i Indústria, els interessats poden interposar:

- Recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, o bé

- Recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la notificació de la resolució.