Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment sancionador per infraccions en matèria de seguretat i salut laboral

L'objecte del procediment sancionador és la imposició de sancions per infraccions comeses en matèria de seguretat i salut (prevenció de riscos laborals) que es relacionen als articles 11,12 i 13 TRLISOS.

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques i, comunitats de bens autors d'infraccions tipificades com a tal i, en particular les enumerades a l'article 2 TRLISOS

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Caducitat

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Aquest procediment s'inicia d'ofici per acta d'infracció aixecada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social com a conseqüència d'actuacions practicades d'ofici, per pròpia iniciativa o mitjançant denúncia, o a instància de la persona interessada.

L' import de la sanció imposada s'ha de fer efectiu amb el document d'ingrés adjunt a la resolució (model 048) en el període voluntari establert en el Reglament General de Recaptació dins els terminis següents:

Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 20 del mes següent o el dia hàbil immediat següent.

Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o el dia hàbil immediat següent.

Si el pagament no s'efectua en aquestes dates es procedirà a l'exacció de l'import en qüestió per la via executiva de constrenyiment, d'acord amb el procediment establert del Reglament general de recaptació.

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Tràmits

X

Actuacions inspectores prèvies que poden concloure amb l'aixecament d'una Acta d'infracció, en el seu cas

Requisits

No hi ha requisits específics.

Documentació a presentar

La que l'inspector requereixi.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

L' establert a la normativa d'Inspecció de Treball.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Administratiu

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(jpinuela@dgtreslab.caib)

Observacions

Si les actuacions inicials finalitzen amb l'aixecament d'un acta d'infracció s'inicia el procediment sancionador.

X

Instrucció del procediment

Requisits

Aixecada l'Acta amb proposta de sanció es procedeix al nomenament de l'instructor.

Documentació a presentar

Escrit d'al·legacions

Models:

Termini màxim

15 dies hàbils des de l'endemà a la notificació de l'Acta d'infracció

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei Administratiu

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Administratiu

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(jpinuela@dgtreslab.caib)

Observacions

Si arran de les diligències practicades es deduís l'existència de fets diferents dels esmentats en l'Acta d'Inspecció es donarà audiència als interessats per 8 dies hàbils.

Finalment, el tràmit d’instrucció conclou amb la proposta de l’instructor

X

Resolució

Requisits

Proposta de l'instructor

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

L'establert en la normativa del procediment

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Administratiu

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(jpinuela@dgtreslab.caib)

Observacions

- Contra les resolucions de la directora General de Treball, Economia Social i Salut Laboral dictades per delegació del Conseller de Treball, Comerç i Indústria, els interessats poden interposar:

- Recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, o bé

- Recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la notificació de la resolució.