Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Habilitació del llibre de subcontractació

L'habilitació consisteix en la verificació que el llibre de subcontractació d'una obra a executar en el territori de les Illes Balears reuneix els requisits establerts en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

Persones destinatàries

Empreses contractistes inscrites en el REA.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Atesa la seva naturalesa, l'habilitació del llibre de subcontractació és un tràmit a realitzar de forma presencial a la seu de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, en la Plaça de Son Castelló, número 1, de Palma (07009), sense perjudici de la possibilitat de presentar la documentació corresponent en les oficines de registre dependents d'aquesta Conselleria a Menorca, Eivissa i Formentera o altres previstes normativament.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Tràmits

X

Habilitació del llibre de subcontractació

Requisits

Estar inscrit en el registre d'empreses acreditades del sector de la construcció (REA).

Documentació a presentar

Sol·licitud d'habilitació del llibre de subcontractació.

Llibre de subcontractació amb la informació necessària de l'obra corresponent. Veure nota sobre el llibre en la web.

Models:

Termini màxim

3 mesos.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei Administratiu

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Administratiu

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(jpinuela@dgtreslab.caib.es)

Observacions

Atesa la seva naturalesa, l'habilitació del llibre de subcontractació és un tràmit a realitzar de forma presencial a la seu de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, en la Plaça de Son Castelló, número 1, de Palma (07009), sense perjudici de la possibilitat de presentar la documentació corresponent en les oficines de registre dependents d’aquesta Conselleria a Menorca, Eivissa i Formentera o altres previstes normativament.