Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Habilitació del llibre de subcontractació

L'habilitació consisteix en la verificació que el llibre de subcontractació d'una obra a executar en el territori de les Illes Balears reuneix els requisits establerts en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

Persones destinatàries

Empreses contractistes inscrites en el REA.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Atesa la seva naturalesa, l'habilitació del llibre de subcontractació és un tràmit a realitzar de forma presencial a la seu de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, en la Plaça de Son Castelló, número 1, de Palma (07009), sense perjudici de la possibilitat de presentar la documentació corresponent en les oficines de registre dependents d'aquesta Conselleria a Menorca, Eivissa i Formentera o altres previstes normativament.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Tràmits

X

Habilitació del llibre de subcontractació

Requisits

Estar inscrit en el registre d'empreses acreditades del sector de la construcció (REA).

Documentació a presentar

Sol·licitud d'habilitació del llibre de subcontractació.

Llibre de subcontractació amb la informació necessària de l'obra corresponent. Veure nota sobre el llibre en la web.

Models:

Termini màxim

3 mesos.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei Administratiu

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Administratiu

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(jpinuela@dgtreslab.caib.es)

Observacions

Atesa la seva naturalesa, l'habilitació del llibre de subcontractació és un tràmit a realitzar de forma presencial a la seu de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, en la Plaça de Son Castelló, número 1, de Palma (07009), sense perjudici de la possibilitat de presentar la documentació corresponent en les oficines de registre dependents d’aquesta Conselleria a Menorca, Eivissa i Formentera o altres previstes normativament.