Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Presentació de documentació al CEI de les Illes Balears

Evaluar estudis d'investigació pel CEI de les Illes Balears

Persones destinatàries

Ciutadans

Termini per a resoldre i notificar

3 meses

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut

Tràmits

X

Presentació de documentació al CEI de les Illes Balears

Requisits

ninguno

Documentació a presentar

Presentació d'estudis per avaluar el CEI

Models:

Termini màxim

3 meses

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177383 - Fax: 971177969

(fcifre@dgaval.caib.es)