Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo (xàrter nàutic)

Aquest procediment té per objecte la regulació de l'exercici de l'activitat de lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo a ports o punts de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

L'activitat comprèn exclusivament el lloguer de l'embarcació o vaixell d'esbarjo efectuat amb finalitat esportiva o recreativa, mitjançant contraprestació, sense que inclogui, de cap manera, activitat complementària d'oci, turística o recreativa.

Codi SIA

216232

Persones destinatàries

Persones físiques

Persones jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

No hi ha resolució

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Observacions

Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB:

- Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, fins a 10 metres d'eslora: TAXA.

- Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 10 i fins a 15 metres d'eslora: TAXA.

- Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 15 i fins a 20 metres d'eslora: TAXA.

- Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 20 i fins a 25 metres d'eslora: TAXA.

- Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 25 metres d'eslora: TAXA.

VALIDESA: Les declaracions presentades a partir del dia 1 de gener 2021 tendran una validesa de 1 any. Les presentades amb anterioritat mantindran la seva validesa fins a que hagin d'estar renovades, renovació que ja seran per periodes de 1 any.

BONIFICACIONS:

1. S'ha d'aplicar una bonificació del 75 % a la quantia de la taxa per a l'autorització del lloguer d'embarcacions quan es tracti d'embarcacions propulsades per energies renovables i d'embarcacions tradicionals de fusta així declarades per l'administració competent, amb independència de la seva eslora.

2. El fet que sigui aplicable la bonificació no eximeix de l'obligació de presentar la declaració responsable o sol·licitud d'autorització corresponent.

IMPORTANT: el pagament de la taxa no eximeix de l'obligació de presentar la declaració responsable o sol·licitud d'autorització corresponent.

Es prega que, a l'hora d'emplenar les dades per al pagament de taxa, s'introdueixi en el camp de "Informació addicional" el nom i / o matricula de l'embarcació.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Ports i Transport marítim

Tràmits

X

Presentació Declaració responsable

Requisits

Principals requisits per a l'arrendament d'embarcacions d'esbarjo. Decret 21/2017, de 5 de maig, pel qual es regula l'exercici de l'activitat de lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo

Embarcacions: Art. 3.1, 3.3 i 8.b) Embarcacions i vaixells d'esbarjo aptes de la Unió Europea i de països signants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, llista 6a o inscripció en el registre oficial que correspongui segons país d'abanderament.

Extracomunitàries: Art. 3.2, excepcionalment quan no es disposi de les anteriors i només eslores superiors a 14 m.

Nº màxim ocupants: 12, més tripulació si s'escau. art 3.4

La persona arrendadora disposarà de la següent documentació:

a) Relativa a la persona titular de l'activitat:

- Si és persona física, document nacional d'identitat vigent per a les espanyoles o document d'identitat del seu país d'origen o passaport, si és estrangera. En tot cas, número d'identificació fiscal.

- Si és persona jurídica o establiment sense personalitat, document de constitució inscrit en el registre oficial que correspongui, en el qual figurarà com a objecte de l'entitat l'activitat de lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo. La persona signant de la declaració ha de tenir poder suficient per fer-ho.

- Targeta d'identificació fiscal i justificant de l'alta de l'impost d'activitats econòmiques, si escau, dins de l'epígraf corresponent a l'activitat de lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo en vigor i a nom del titular de l'activitat.

b) Relativa a cada embarcació o vaixell:

- En cas de tenir bandera espanyola, full d'assentament o certificat de registre espanyol-permís de navegació en la llista sisena del Registre de vaixells i empreses navilieres o inscripció en el Registre especial de vaixells i empreses navilieres de les Canàries; i en el cas de tenir bandera estrangera, certificat d'inscripció del registre oficial del país d'abanderament.

- Disponibilitat de l'embarcació o vaixell d'esbarjo mitjançant títol just: propietat, usdefruit, mandat, noli o qualsevol altre admès en dret.

- Cobertura de l'assegurança de l'embarcació o vaixell d'esbarjo en els termes que estableix el Reial Decret 607/1999, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d'esbarjo o esportives. Aquesta assegurança obligatòria es regirà també, supletòriament, pel que disposa la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança, sense que valgui pacte en contra.

- Identificació del port o lloc habitual d'operacions.

Haver efectuat l'ingrés de la corresponent taxa.

Documentació a presentar

Termini màxim

No hi ha termini

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Ports i Transport marítim

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Marítim

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177600

(info@dgmaritim.caib.es)

X

Comunicació de baixa o canvis d'una embarcació o vaixell

Requisits

Tenir l'embarcació donada d'alta al Registre balear d'arrendament d'embarcacions i vaixells d'esbarjo amb una declaració responsable en vigor.

Documentació a presentar

Termini màxim

sis mesos

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Ports i Transport marítim

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Marítim

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177600

(info@dgmaritim.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Ports i Transport marítim

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar