Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo (xàrter nàutic)

Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB:

- Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, fins a 10 metres d'eslora: TAXA.

- Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 10 i fins a 15 metres d'eslora: TAXA.

- Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 15 metres d'eslora: TAXA.

VALIDESA: Les declaracions presentades a partir del dia 1 de gener 2018 tendran una validesa de 2 anys.

Persones destinatàries

Persones físiques

Persones jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

---

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Transport Marítim i Aeri

Tràmits

X

Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo

Requisits

Principals requisits per a l'arrendament d'embarcacions d'esbarjo. Decret 21/2017, de 5 de maig, pel qual es regula l'exercici de l'activitat de lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo

Embarcacions: Art. 3.1, 3.3 i 8.b) Embarcacions i vaixells d'esbarjo aptes de la Unió Europea i de països signants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, llista 6a o inscripció en el registre oficial que correspongui segons país d'abanderament.

Extracomunitàries: Art. 3.2, excepcionalment quan no es disposi de les anteriors i només eslores superiors a 14 m.

Nº màxim ocupants: 12, més tripulació si s'escau. art 3.4

La persona arrendadora disposarà de la següent documentació:

a) Relativa a la persona titular de l'activitat:

- Si és persona física, document nacional d'identitat vigent per a les espanyoles o document d'identitat del seu país d'origen o passaport, si és estrangera. En tot cas, número d'identificació fiscal.

- Si és persona jurídica o establiment sense personalitat, document de constitució inscrit en el registre oficial que correspongui, en el qual figurarà com a objecte de l'entitat l'activitat de lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo. La persona signant de la declaració ha de tenir poder suficient per fer-ho.

- Targeta d'identificació fiscal i justificant de l'alta de l'impost d'activitats econòmiques, si escau, dins de l'epígraf corresponent a l'activitat de lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo en vigor i a nom del titular de l'activitat.

b) Relativa a cada embarcació o vaixell:

- En cas de tenir bandera espanyola, full d'assentament o certificat de registre espanyol-permís de navegació en la llista sisena del Registre de vaixells i empreses navilieres o inscripció en el Registre especial de vaixells i empreses navilieres de les Canàries; i en el cas de tenir bandera estrangera, certificat d'inscripció del registre oficial del país d'abanderament.

- Disponibilitat de l'embarcació o vaixell d'esbarjo mitjançant títol just: propietat, usdefruit, mandat, noli o qualsevol altre admès en dret.

- Cobertura de l'assegurança de l'embarcació o vaixell d'esbarjo en els termes que estableix el Reial Decret 607/1999, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d'esbarjo o esportives. Aquesta assegurança obligatòria es regirà també, supletòriament, pel que disposa la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança, sense que valgui pacte en contra.

- Identificació del port o lloc habitual d'operacions.

Haver efectuat l'ingrés de la corresponent taxa. Imports any 2.019:

- Fins a 10 metres d'eslora: 46.46 €

- Més de 10 metres fins a 15 metres: 92.99 €

-Més de 15 metre d'eslora: 139.45 €

Validesa declaració: un any des de la presentació de la mateixa.

Les que es presentin a partir de l'1 de gener de 2.018 seran vàlides per dos anys

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

---

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Transport Marítim i Aeri

Contacte

Servei o Secció responsable

- Servei Marítim

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177300

(lmarch@dgtam.caib.es)