Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo (xàrter nàutic)

Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo

Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: ATIB.

Persones destinatàries

Persones físiques

Persones jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

---

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Ports i Aeroports

Tràmits

X

Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo

Requisits

Principals requisits per a l'arrendament d'embarcacions d'esbarjo. Decret 21/2017, de 5 de maig, pel qual es regula l'exercici de l'activitat de lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo

Embarcacions: Art. 3.1, 3.3 i 8.b) Embarcacions i vaixells d'esbarjo aptes de la Unió Europea i de països signants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, llista 6a o inscripció en el registre oficial que correspongui segons país d'abanderament.

Extracomunitàries: Art. 3.2, excepcionalment quan no es disposi de les anteriors i només eslores superiors a 14 m.

Nº màxim ocupants: 12, més tripulació si s'escau. art 3.4

La persona arrendadora disposarà de la següent documentació:

a) Relativa a la persona titular de l'activitat:

- Si és persona física, document nacional d'identitat vigent per a les espanyoles o document d'identitat del seu país d'origen o passaport, si és estrangera. En tot cas, número d'identificació fiscal.

- Si és persona jurídica o establiment sense personalitat, document de constitució inscrit en el registre oficial que correspongui, en el qual figurarà com a objecte de l'entitat l'activitat de lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo. La persona signant de la declaració ha de tenir poder suficient per fer-ho.

- Targeta d'identificació fiscal i justificant de l'alta de l'impost d'activitats econòmiques, si escau, dins de l'epígraf corresponent a l'activitat de lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo en vigor i a nom del titular de l'activitat.

b) Relativa a cada embarcació o vaixell:

- En cas de tenir bandera espanyola, full d'assentament o certificat de registre espanyol-permís de navegació en la llista sisena del Registre de vaixells i empreses navilieres o inscripció en el Registre especial de vaixells i empreses navilieres de les Canàries; i en el cas de tenir bandera estrangera, certificat d'inscripció del registre oficial del país d'abanderament.

- Disponibilitat de l'embarcació o vaixell d'esbarjo mitjançant títol just: propietat, usdefruit, mandat, noli o qualsevol altre admès en dret.

- Cobertura de l'assegurança de l'embarcació o vaixell d'esbarjo en els termes que estableix el Reial Decret 607/1999, de 16 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d'esbarjo o esportives. Aquesta assegurança obligatòria es regirà també, supletòriament, pel que disposa la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança, sense que valgui pacte en contra.

- Identificació del port o lloc habitual d'operacions.

Haver efectuat l'ingrés de la corresponent taxa. Imports any 2.017:

- Fins a 10 metres d'eslora: 45,23 €

- Més de 10 metres fins a 15 metres: 90,53 €

-Més de 15 metre d'eslora: 135,76 €

Validesa declaració: un any des de la presentació de la mateixa.

Les que es presentin a partir de l'1 de gener de 2.018 seran vàlides per dos anys

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

---

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Ports i Aeroports

Contacte

Servei o Secció responsable

- Servei Marítim

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177300

(lmarch@dgtam.caib.es)