Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'informe d'adequació dels instruments de planejament al Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears

Fer la consulta i obtenir l'informe de la conselleria competent en matèria de telecomunicacions sobre l'adequació de l'instrument de planejament que s'està elaborant o modificant (NNSS, PGOU, etc.) al Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Els ajuntaments i altres administracions públiques que elaborin instruments de planejament urbanístic

Termini per a resoldre i notificar

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Els instruments de planejament relatius a tota mena d'actuacions urbanístiques han de contenir previsions per dur a terme, com a part del procés urbanitzador, les canalitzacions i galeries necessàries per a xarxes de telecomunicacions. L'article 11 del Decret 22/2006, de 10 de març, pel qual s'aprova el Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears, disposa que en el procediment d'elaboració d'aquests instruments de planejament els ajuntaments han de consultar la conselleria competent en matèria de telecomunicacions.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Tràmits

X

Sol·licitud d'informe

Requisits

Documentació a presentar

Una còpia, en format electrònic, de l'instrument de planejament (NNSS, PGOU, etc.) sobre el qual es fa la consulta i se sol·licita l'informe.

Models:

Termini màxim

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Telecomunicacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Telecomunicacions

C/ de Sant Pere, 7. Tel.: 971784918 - Fax: 971176815

Observacions

X

Sol·licitud esmenar deficiències i/o incorporar documents

Requisits

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Telecomunicacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Telecomunicacions

C/ de Sant Pere, 7. Tel.: 971784918 - Fax: 971176815