Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions 2017-2018 SOIB Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del PO de les Illes Balears 2014-2020

L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació d'un 45 %.

Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d' especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau.

També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere.

Codi SIA

215968

Persones destinatàries

Els col·lectius vulnerables que han d'atendre els serveis d'itineraris d'inserció prevists en aquesta convocatòria, són els següents:

— Col·lectiu de persones en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral.

— Col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i amb dificultats especials d'inserció laboral.

— Col·lectiu de persones amb altres discapacitats (físics, sensorials, etc.) i amb dificultats especials d'inserció laboral.

— Col·lectiu de persones amb discapacitat per malaltia mental i amb dificultats especials d'inserció laboral.

Termini per a resoldre i notificar

El que s'estableix a la convocatòria

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Las solicitudes se tienen que hacer mediante los modelos que facilita el SOIB a disposición de las personas interesadas en la sede del SOIB, ubicada en el edificio de la rotonda Asima, en el camino Viejo de Bunyola, número 43 (polígono de Sueño Castelló), en Palma y en cualquiera de las delegaciones en las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera o en la web <www.soib.es>. Las solicitudes se tienen que presentar en el Registro General del SOIB o por medio de cualquier otra de las formas que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de conformidad con la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Para poder solicitar formación las entidades tienen que cumplir lo que establece el punto séptimo de esta convocatoria y tienen que llenar el punto correspondiente de la solicitud del itinerario correspondiente a la Programación Formativa que se pondrá a disposición de las personas interesadas en la web del SOIB. La entidad solicitante tiene que incluir todas las especialidades formativas de la Programación por orden de prioridad de aprobación.

En caso de presentar la solicitud delante de una oficina de Correus, tiene que ir dentro de un sobre abierto para que el/la funcionari/ària de Correos la feche y la selle antes de certificarla, de acuerdo con el artículo 31 del Real decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el cual se regula la prestación de los servicios postales.

Si la solicitud se entrega en un lugar diferente de la sede del SOIB, se recomienda enviar por fax la hoja con el sello de entrada dentro de plazo durante las 24 horas siguientes a la finalización del plazo hábil. Si se envía por correo certificado, también se recomienda enviar por fax la hoja de la solicitud con el sello de correos en que conste el envío dentro de plazo. El número de fax es: 971 78 49 39.

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Els establerts a la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 21 de març de 2017 per la qual s'aprova aquesta convocatòria de subvencions.

Documentació a presentar

Model de sol·licitud

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria i del seu extracte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

Observacions

1. Les sol•licituds s’han de fer mitjançant els models que facilita el SOIB a disposició de les persones interessades a la seu del SOIB, ubicada a l’edifici de la rotonda Asima, en el camí Vell de Bunyola, número 43 (polígon de Son Castelló), a Palma i a qualsevol de les delegacions a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera o en el web . Les sol•licituds s’han de presentar en el Registre General del SOIB o per mitjà de qualsevol altra de les formes que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de conformitat amb la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Per poder sol•licitar formació les entitats han de complir el que estableix el punt setè d’aquesta convocatòria i han d’emplenar el punt corresponent de la sol•licitud de l’itinerari corresponent a la Programació Formativa que es posarà a disposició de les persones interessades en el web del SOIB. L’entitat sol•licitant ha d’incloure totes les especialitats formatives de la Programació per ordre de prioritat d’aprovació.

En cas de presentar la sol•licitud davant una oficina de Correus, ha d’anar dins un sobre obert perquè el/la funcionari/ària de Correus la dati i la segelli abans de certificar-la, d’acord amb l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual es regula la prestació dels serveis postals.

Si la sol•licitud es lliura en un lloc diferent de la seu del SOIB, es recomana enviar per fax el full amb el segell d’entrada dins termini durant les 24 hores següents a l’acabament del termini hàbil. Si s’envia per correu certificat, també es recomana trametre per fax el full de la sol•licitud amb el segell de Correus en què consti la tramesa dins termini. El número de fax és: 971 78 49 39.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar