Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Cens d'associacions de pares i mares d'alumnes

Us recordam que aquesta Conselleria compta amb un cens de les associacions de pares i mares d’alumnes i de les federacions i confederacions d’aquestes, segons estableix el Decret 188/2003, de 28 de novembre (BOIB núm. 169, de 6 de desembre de 2003).

La inscripció en aquest cens es realitzarà sense perjudici de la prèvia inscripció en el Registre d’Associacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears.

Podeu obtenir tota la informació necessària per inscriure una associació en el Registre de la Conselleria de Presidència accedint a la seva pàgina web (http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=1704&lang=ca).

Els documents necessaris per inscriure una associació de pares i mares d’alumnes en el cens de la Conselleria d'Educació i Universitat són els següents:

. Sol•licitud d’inscripció

. Fitxa de dades de l’associació

. Còpia del NIF de l’associació

. Estatuts

. Acta fundacional

Dels estatuts i de l’acta fundacional s’ha de entregar una còpia amb el segell del Servei d’Entitats Jurídiques de la Conselleria de Presidència.

Les modificacions que es produeixin en el si de l’associació, es comunicaran en primer lloc a la Conselleria de Presidència i després a a la Direcció General de'Innovació i Comunitat Educativa, a efectes de l’actualització del cens.

Codi SIA

207808

Persones destinatàries

Associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA)

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos comptadors a partir de la data de presentació de la corresponent documentació.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Per poder accedir als ajuts que la Conselleria d'Educació i Universitat destina a aquestes entitats és requisit imprescindible que hi constin censades, d'acord amb el que estableix l’esmentat Decret. Per a més informació us podeu dirigir a la Direcció General de'Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Universitat al telèfon 971 17 77 82.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Es consideren associacions de pares i mares d'alumnes aquelles que es constitueixin en els centres docents públics o privats, autoritzats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, que imparteixen ensenyaments en algun dels nivells d'educació infantil, educació primària, educació secundària, batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics, escoles oficials d'idiomes i conservatoris de música i dansa de nivell no universitari.

Només poden ser membres de les esmentades associacions els pares, les mares o els tutors legals dels alumnes que cursin estudis als centres docents indicats a l'article anterior.

Documentació a presentar

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional