Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Cens d'associacions de pares i mares d'alumnes

Us recordam que aquesta Conselleria compta amb un cens de les associacions de pares i mares d’alumnes i de les federacions i confederacions d’aquestes, segons estableix el Decret 188/2003, de 28 de novembre (BOIB núm. 169, de 6 de desembre de 2003).

La inscripció en aquest cens es realitzarà sense perjudici de la prèvia inscripció en el Registre d’Associacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears.

Podeu obtenir tota la informació necessària per inscriure una associació en el Registre de la Conselleria de Presidència accedint a la seva pàgina web (http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=1704&lang=ca).

Els documents necessaris per inscriure una associació de pares i mares d’alumnes en el cens de la Conselleria d'Educació i Universitat són els següents:

. Sol•licitud d’inscripció

. Fitxa de dades de l’associació

. Còpia del NIF de l’associació

. Estatuts

. Acta fundacional

Dels estatuts i de l’acta fundacional s’ha de entregar una còpia amb el segell del Servei d’Entitats Jurídiques de la Conselleria de Presidència.

Les modificacions que es produeixin en el si de l’associació, es comunicaran en primer lloc a la Conselleria de Presidència i després a a la Direcció General de'Innovació i Comunitat Educativa, a efectes de l’actualització del cens.

Persones destinatàries

Associacions de pares i mares d'alumnes (APIMA)

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos comptadors a partir de la data de presentació de la corresponent documentació.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Per poder accedir als ajuts que la Conselleria d'Educació i Universitat destina a aquestes entitats és requisit imprescindible que hi constin censades, d'acord amb el que estableix l’esmentat Decret. Per a més informació us podeu dirigir a la Direcció General de'Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Universitat al telèfon 971 17 77 82.

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Es consideren associacions de pares i mares d'alumnes aquelles que es constitueixin en els centres docents públics o privats, autoritzats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, que imparteixen ensenyaments en algun dels nivells d'educació infantil, educació primària, educació secundària, batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics, escoles oficials d'idiomes i conservatoris de música i dansa de nivell no universitari.

Només poden ser membres de les esmentades associacions els pares, les mares o els tutors legals dels alumnes que cursin estudis als centres docents indicats a l'article anterior.

Documentació a presentar

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres