Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció al Cens d'Associacions de Famílies d'Alumnes

D'acord amb el Decret 188/2003, de 28 de novembre (BOIB núm.169, de 6 de desembre de 2003), la Conselleria d'Educació i Universitats disposa d'un cens d'associacions de famílies d'alumnes i de les seves federacions i confederacions.

La inscripció en aquest cens es realitzarà sense perjudici de la prèvia inscripció en el Registre d'Associacions de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears.

Així, en primer lloc, cal inscriure l'associació en el Registre d'Associacions de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques. Podeu consultar la informació i accedir al tràmit mitjançant l'enllaç següent: https://www.caib.es/sites/associacions/ca/inscripcio_duna_associacio-6601/

En segon lloc, s'ha d'inscriure l'associació de famílies d'alumnes en el cens de la Conselleria d'Educació i Universitats adjuntant la documentació següent:

- Sol·licitud

- Fitxa de dades

- Còpia del CIF de l'associació

- Estatuts

- Acta fundacional

- Certificat o document acreditatiu del registre realitzat al Servei d'Entitats Jurídiques

Dels estatuts i de l'acta fundacional s'ha de lliurar una còpia amb el segell del Servei d'Entitats Jurídiques de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques.

Per a modificacions posteriors s'ha de seguir el mateix procediment.

Codi SIA

207808

Persones destinatàries

Associacions de famílies d'alumnes (AFA)

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos comptadors a partir de la data de presentació de la corresponent documentació.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Observacions

Per beneficiar-se dels ajuts que la Conselleria d'Educació i Universitats destina a aquestes entitats és un requisit imprescindible que estiguin inscrites en aquest cens, d'acord amb les bases de la convocatòria. Per a qualsevol informació podeu contactar amb el Servei de Normalització Lingüística i Participació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa, mitjançant el telèfon 971 17 61 40 o el correu snlpe@dgpice.caib.es.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de la Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Inscripció al Cens d'Associacions de Famílies

Requisits

L'article 2 del Decret 188/2003, de 28 de novembre, estableix que es consideren associacions de famílies d'alumnes les que es constitueixen en els centres docents públics o privats, autoritzats per la Conselleria d'Educació i Universitats, que imparteixen ensenyaments en algun dels nivells d'educació infantil, educació primària, educació secundària, batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics, escoles oficials d'idiomes i conservatoris de música i dansa de nivell no universitari.

Així mateix, l'article 3 disposa que només poden ser membres de les esmentades associacions els pares, les mares o els tutors legals dels alumnes que cursin estudis als centres docents indicats a l'article anterior.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Termini obert

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de la Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Normalització Lingüística i Participació Educativa

Tel.: 971176140

(snlpe@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de la Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar