Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització d'abocaments des de terra a la mar

Els abocaments de terra a la mar, tant líquids com sòlids, directes o per emissaris, necessiten l'autorització de la CAIB, tota vegada que, en la interpretació de l'article 110 h) de la Llei 22/1988, de costes, el Tribunal Constitucional, en la seva Sentència 149/1991, de 4 de juliol, va declarar la competència de les comunitats autònomes, les quals han assumit competències per a l'execució de les normes sobre protecció ambiental, per a autoritzar els abocaments que procedeixin de terra, sigui quin sigui el seu gènere (contaminants o no contaminants) i la seva destinació (el domini públic maritimoterrestre).

La competència per a l'atorgament de l'autorització correspon a la Direcció General d'Ordenació del Territori, d'acord amb el que disposa el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. És exigible aquesta autorització a excepció dels casos en què és preceptiva l'autorització ambiental integrada (instal·lacions en què es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses a l'Annex I de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació), que inclou l'autorització d'abocament a la mar.

Persones destinatàries

Persones físiques i jurídiques, públiques i privades

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Quan l'abocament impliqui l'ocupació del domini públic marítim terrestre (DPMT), l'autorització d'abocament requerirà la concessió d'ocupació del DPMT de l'Administració de l'Estat, o bé la concessió d'ocupació del domini públic portuari de l'Administració de l'Estat o autonòmica. Quan es realitzin obres en zona de servitud de protecció es requerirà autorització de l'Administració competent (la Comunitat Autònoma en cas que s'ubiquin en sòl rústic i el Consell Insular en la resta de casos).

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Ordenació del Territori

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització d'abocament des de terra a la mar

Requisits

.

Documentació a presentar

1. INSTÀNCIA-SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT A LA MAR, dirigida al director general d'Ordenació del Territori.

2. Si escau, INSTÀNCIA-SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ PER A L'OCUPACIÓ DEL DPMT dirigida al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (en cas que no es disposi ja del títol concessional) O BÉ INSTÀNCIA-SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PORTUARI dirigida a l'Autoritat Portuària competent (en cas que no es disposi ja del títol concessional).

3. DOCUMENT ACREDITATIU de la representació amb què actua el signatari de la sol·licitud, per qualsevol mitjà vàlid en dret.

4. PROJECTE (6 exemplars), redactat i signat per tècnic competent, visat pel seu col·legi oficial, amb memòria, pressupost i plànols explicatius. El projecte ha d'incloure tot el que li sigui d'aplicació de l'Ordre ministerial de 13 de Juliol de 1993, per la que s'aprova la Instrucció pel projecte de condicions d'abocament de terra a la mar, i les dades següents:

· Els plànols de plantes i seccions a escala 1:1000, 1:100 ó 1:50, on es reflecteixin les obres necessàries per dur a terme l'abocament, en relació amb la línia de delimitació de la ribera del mar, límit del domini públic marítim terrestre i les seves zones de servitud, domini públic ocupat i mètode del càlcul.

· Tipus de conducció, longitud i profunditat. Punt exacte d'abocament a la mar amb les coordenades.

· Durada prevista de l'abocament, volum anual abocament previst; si és temporal, previsió de durada i cabal. Anàlisi d'alternatives a l'abocament i justificació de l'alternativa escollida. Tractament realitzat a les aigües a abocar, amb croquis detallat del sistema de tractament. Si són pluvials, reixes o desbast i/o desarenadors; pla de vigilància i control de l'abocament, segons l'Ordre esmentada.

· Naturalesa de les aigües receptores, descripció, en cas de tractar-se d'una zona marítima amb qualque tipus de protecció, si és zona LIC –ZEPA, Zona sensible, reserva marina, Parc natural, etc.

· Pla de vigilància i control de l'abocament.

· Fotografies de l'emplaçament de la conducció d'abocament.

· Declaració expressa de que es compleixen les disposicions de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.

5.ESTUDI DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS del projecte.

6. PLÀNOL AUTENTICAT de la delimitació provisional, en el seu cas, del DPMT emès per la Demarcació de Costes en Illes Balears.

Models:

Termini màxim

.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Ordenació del Territori

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Costes i Litoral

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177315 - Fax: 971176938