Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment d'acomiadaments col·lectius per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció

Llindars de l'acomiadament col·lectiu:

Els acomiadaments tenen la consideració de col·lectius quan, en un període de 90 dies, l'extinció afecta almenys a:

· 10 treballadors, en les empreses que ocupin menys de 100 treballadors.

· El 10% de treballadors de l'empresa en les que n'ocupin entre 100 i 300.

· 30 treballadors en les empreses que n'ocupin més de 300.

També té la consideració d'acomiadament col·lectiu l'extinció dels contractes de treball que afecti a la totalitat de la plantilla de l'empresa, sempre que el nombre de treballadors afectats sigui superior a cinc i es produeixi com a conseqüència del cessament total de l'activitat empresarial en base a les causes indicades.

Codi SIA

208158

Persones destinatàries

Empreses i el seu personal

Termini per a resoldre i notificar

No hi ha resolució administrativa. Correspon a l'empresari comunicar als representants dels treballadors i a l'autoritat laboral la decisió sobre les extincions.

L'empresari ha de comunicar la decisió als representants del personal i a l'autoritat laboral en un termini de quinze dies hàbils a comptar des de la data de la darrera reunió celebrada en el període de consultes.

Silenci administratiu

Caducitat

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les decisions empresarials es poden impugnar en la via jurisdiccional social d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Tràmits

X

Inici del procediment

Requisits

El procediment d'acomiadaments col·lectius s'inicia per escrit mitjançant la comunicació de l'obertura del període de consultes adreçada per l'empresari als representants dels treballadors, juntament amb tota la documentació necessària.

Simultàniament s'ha de presentar una còpia de la comunicació esmentada i la documentació corresponent a l'autoritat laboral.

Període de consultes:

L'objecte del període de consultes és assolir un acord entre l'empresa i els representants dels treballadors. La consulta ha de tractar, almenys, sobre les possibilitats d'evitar o reduir els acomiadaments i d'atenuar-ne les seves conseqüències per mitjà de mesures socials d'acompanyament. S'ha de lliurar tota la documentació necessària a la representació legal dels treballadors i se'ls ha de sol·licitar l'informe previst en l'article 64.5.a) i b) de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

La durada del període de consultes ha de ser com a màxim de 15 dies naturals en empreses de menys de 50 treballadors i de 30 dies naturals en empreses de 50 o més treballadors. No obstant, si s'assoleix un acord abans que transcorrin aquests terminis, el període de consultes es pot donar per acabat. Igualment, quan les parts considerin que no es pot arribar a un acord, cosa que han de comunicar a l'autoritat laboral.

De totes les reunions que se celebrin se n'ha d'estendre acta que han de signar tots els assistents i que s'ha de trametre a l'autoritat laboral.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

-

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Relacions Laborals

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(eres@caib.es)

X

Instrucció del procediment

Requisits

Una vegada rebuda la comunicació d'inici del període de consultes, l'autoritat laboral l'ha de traslladar a l'entitat gestora de les prestacions per desocupació i a la Inspecció de Treball i Seguretat Social perquè n'emeti informe.

Si no reuneix els requisits exigits o no s'aporta la documentació necessària, l'autoritat laboral ho ha d'advertir a l'empresari amb especificació de les mancances i n'ha de trametre còpia als representants dels treballadors i a la Inspecció de Treball i Seguretat Social. L'advertència no suspèn ni paralitza el procediment.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

--

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Relacions Laborals

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(eres@caib.es)

X

Decisió empresarial

Requisits

Quan acabi el període de consultes, l'empresari ha de comunicar a l'autoritat laboral el resultat del mateix. Si s'ha assolit un acord se n'ha de traslladar còpia íntegra.

En tot cas, l'empresari ha de comunicar als representants dels treballadors i a l'autoritat laboral la decisió sobre l'acomiadament en un termini de quinze dies hàbils a comptar des de la data de la darrera reunió celebrada en el període de consultes. Transcorregut aquest termini sense comunicar la decisió empresarial, el procediment caduca i no es poden notificar els acomiadaments, sense perjudici que es pugui iniciar un nou procediment.

L'autoritat laboral ha de traslladar la decisió empresarial a l'entitat gestora de les prestacions per desocupació fent constar la data en què l'empresa li ha comunicat la decisió empresarial, a partir de la qual es genera el dret dels treballadors a percebre prestacions per desocupació, si pertoca.

Notificació dels acomiadaments

Després d'haver comunicar la decisió empresarial a l'autoritat laboral, l'empresa pot començar a notificar els acomiadaments de manera individual als treballadors afectats. En tot cas, han d'haver transcorregut almenys 30 dies hàbils entre la data de comunicació del període de consultes a l'autoritat laboral i la data d'efectes dels acomiadaments.

Treballadors de 55 o més anys

Quan l'empresa no estigui incursa en un procediment concursal i l'acomiadament afecti a treballadors de 55 o més anys que no tinguessin la condició de mutrualistes a 1-1-1967, existeix l'obligació d'abonar les quotes destinades a finançar un conveni especial en els termes prevists en la Llei General de la Seguretat Social.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Relacions Laborals

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(eres@caib.es)

Observacions

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Departament de Relacions Laborals
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional