Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Programa d'accés de l'Estació d'Investigació Can Marroig

L'Estació d'investigació (E.I) Can Marroig és una infraestructura científica ubicada al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera que igualment ofereix una zona per allotjar als investigadors (4 places) i un laboratori.

Codi SIA

215980

Persones destinatàries

Investigadors individuals, grups de recerca i grups de treball.

Termini per a resoldre i notificar

1 mes des de la presentació de la sol·licitud

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Secretaria autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

a) Ser doctor.

b) Formar part d'un equip o d'un grup de recerca o, si no, d'un departament científic o una unitat similar.

c) Estar vinculat de manera estatutària o contractual a un centre públic d'R+D o a un centre privat d'R+D.

d) Participar, en el moment de formular la petició d'accés, en algun projecte de recerca en curs finançat pel Programa Marc Europeu d'R+D, pel Pla Nacional d'R+D+I, per un programa regional d'R+D o per programes d'una entitat privada avaluats públicament. Per poder fer activitats de formació especialitzada, aquestes han d'estar incloses en un programa de formació.

e) Els usuaris que accedeixin a la instal·lació han de tenir contractada una assegurança d'accidents i responsabilitat civil. En cas de mancar d'aquesta cobertura, han de subscriure una pòlissa individual d'assegurança d'accident i responsabilitat civil, el pagament de la qual correrà a càrrec seu.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recerca i Desenvolupament

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(bterrasa@dgrdi.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Política Universitària i Recerca
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional