Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Piscines: Homologació de la formació del personal socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjaments turístics i les d'ús col·lectiu en general.

Homologar la formació del personal socorrista de piscines rebuda.

Per més informació consulteu aquí

Codi SIA

208082

Persones destinatàries

Ciutadà

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Si optau per la presentació telemàtica, haureu d'adjuntar el model específic corresponent que consta a l'apartat documentació a presentar degudament emplenat i signat.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Salut Pública i Participació

Tràmits

X

Homologació de la formació del personal socorrista i de manteniment de piscines

Requisits

1.- Socorrista de piscines: Comptar amb un títol o certificat d'haver realitzat una formació de socorrista aquàtic amb aprofitament en els darrers 10 anys. Al programa formatiu ha de constar la realització d'una part teòrica i una altra pràctica presencial tant de primers auxilis com de salvament aquàtic.

2.- Manteniment de piscines: Comptar amb un títol o certificat d'haver realitzat una formació de manteniment de piscines amb aprofitament en els darrers 10 anys. Al programa formatiu ha de constar la realització d'una part teòrica i una altra pràctica presencial.

3.- Haver complert 18 anys.

Taxes

Aquest procediment té taxa . L'abonament es pot realitzar a través de l'Agència Tributària de les Illes Balears prémer aquí. - La forma de pagament: telemàtic

Documentació a presentar

1.- Model de sol·licitud.

2.- Titulacions, i si escau reciclatges de les formacions realitzades,

3.- Declaració responsable de la veracitat de la documentació presentada.

4.- Justificant del pagament de la taxa

5.- Fotocopia del DNI o document que acrediti la identitat de la persona sol·licitant, i/o autoritzar l'obtenció dels documents o dades necessàries per a la tramitació del procediment que puguin ser consultats a través de xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a l'efecte (art. 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

6.- Una autorització per realitzar els tràmits en el cas de representant legal

7.- Certificació mèdica o d'aptitud per poder exercir les funcions de socorrista o de manteniment de piscines de l'any en vigor

8- Fotografia recent en color de 26 x 32 mm (amb les mateixes característiques que la del DNI/NIF), en paper fotogràfic o en format digital (imatge .jpg, .png) si s'opta pel tràmit electrònic.

Models:

Termini màxim

No hi ha termini

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Salut Ambiental

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Salut Ambiental

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177383 - Fax: 971177304

Observacions

Si optau per la tramitació telemàtica, recordau que haureu d’adjuntar el model específic corresponent que consta a dalt degudament emplenat i signat.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Salut Pública i Participació

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar