Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització per a l'ús d'ormeigs tradicionals de la pesca marítima recreativa

És el document administratiu nominal, zonal i obligatori que permet la utilització del rall, el morenell, la llenceta i la moixonera per a la pesca recreativa en aigües interiors de les Illes Balears.

Els ormeigs emprats s'han de correspondre amb la descripció que es dóna a l'ordre del conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria de dia 15 de juny de 1999, per la qual es desenvolupa el Decret 69/1999 del 4 de juny, de pesca esportiva i recreativa, per a l'ús d'alguns aparells tradicionals per a la pesca recreativa a les aigües interiors.

L'autorització té una durada de 2 anys.

Formes d'obtenir l'autorització:

   - A Mallorca:

   - En persona:

   A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller.

   Documentació necessària per obtenir l'autorització:

   Sol·licitud degudament emplenada (veure a l'apartat de documents).

   Fotocòpia del DNI o passaport i original.

   Fotocòpia de la llicència de pesca marítima recreativa individual.

   Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (26,14 €).

   Sistemes de pagament de la taxa:

   a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat com: Banca March, Banc Popular, BBVA, Sa Nostra, La Caixa, Cajamar, Colonya Caixa Pollença i altres.

   - On line:

   Clicant sobre el següent enllaç: Autorització per a l'ús d'ormeigs tradicionals. Un cop finalitzat el tràmit es pot imprimir un resguard que serveix com a autorització provisional, fins que es rep l'autorització definitiva per correu postal.

   - A Menorca, Eivissa i Formentera:

   Els requisits i la documentació necessària són els mateixos.

   Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa:

   Consell Insular de Menorca

   Consell Insular d'Eivissa

   Consell Insular de Formentera

Persones destinatàries

Persones amb llicència de pesca marítima recreativa individual interessades a utilitzar els 4 ormeigs tradicionals citats.

Termini per a resoldre i notificar

No procedeix

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Els pescadors hauran d'identificar els ormaigs en un lloc visible amb els codis que s'indicaran a la Resolució de l'autorització. A l'autorització s'indicaran les zones on es poden utilizar els ormeigs.

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Tràmits

X

Sol·licitud de l'autorització per a l'ús d'ormeigs tradicionals de la pesca marítima recreativa

Requisits

Disposar de la llicència de pesca recreativa individual en vigor.

Pagar la taxa corresponent.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Segons normativa

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176666 - Fax: 971176804

(agrau@dgpesca.caib.es)