Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització per a l'ús d'ormeigs tradicionals de la pesca marítima recreativa

És el document administratiu nominal, zonal i obligatori que permet la utilització del rall, el morenell, la llenceta i la moixonera per a la pesca recreativa en aigües interiors de les Illes Balears. Per obtenir aquesta autorització, prèviament cal disposar d'una llicència de pesca recreativa individual.

Els ormeigs emprats s'han de correspondre amb la descripció que es dóna a l'ordre del conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria de dia 15 de juny de 1999, per la qual es desenvolupa el Decret 69/1999 del 4 de juny, de pesca esportiva i recreativa, per a l'ús d'alguns aparells tradicionals per a la pesca recreativa a les aigües interiors.

L'autorització té una durada de 2 anys.

Formes d'obtenir l'autorització:

A Mallorca:

   - En persona:

   A les oficines de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, a les delegacions del FOGAIBA a Campos, Felanitx, Manacor, Inca, Sa Pobla i Sóller.

   Documentació necessària per obtenir l'autorització:

   Sol·licitud degudament emplenada (veure a l'apartat de documents).

   Fotocòpia del DNI o passaport i original.

   Fotocòpia de la llicència de pesca marítima recreativa individual.

   Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (26,96 €).

   Sistemes de pagament de la taxa:

   a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol entitat bancària col·laboradora.

   - On line:

   Clicant sobre el següent enllaç: Autorització per a l'ús d'ormeigs tradicionals. Un cop finalitzat el tràmit es pot imprimir un resguard que serveix com a autorització provisional, fins que es rep l'autorització definitiva per correu postal.

A Menorca, Eivissa i Formentera:

   Els requisits i la documentació necessària són els mateixos.

   Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa:

   Consell Insular de Menorca

   Consell Insular d'Eivissa

   Consell Insular de Formentera

Codi SIA

207789

Persones destinatàries

Persones amb llicència de pesca marítima recreativa individual interessades a utilitzar els 4 ormeigs tradicionals citats.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Els pescadors hauran d'identificar els ormeigs en un lloc visible amb els codis que s'indicaran a la Resolució de l'autorització. A l'autorització s'indicaran les zones on es poden utilizar els ormeigs.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Tràmits

X

Sol·licitud de l'autorització per a l'ús d'ormeigs tradicionals de la pesca marítima recreativa

Requisits

Disposar de la llicència de pesca recreativa individual en vigor.

Pagar la taxa corresponent.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Segons normativa

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176804

(agrau@dgpesca.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Pesca i Medi Marí
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional