Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització per al busseig recreatiu col·lectiu a les reserves marines

És el document administratiu nominal, individual, intransferible i obligatori que autoritza als clubs i centres de busseig autoritzats a la pràctica del busseig recreatiu en aigües de les reserves marines.

A les Illes Balears hi ha establertes 11 reserves marines: Nord de Menorca, els Freus d'Eivissa i Formentera, sa Punta de sa Creu de Formentera, Badia de Palma, illa del Toro, illes Malgrats, Migjorn de Mallorca, Llevant de Mallorca, Freu de sa Dragonera, la de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago i la de l'Illa de l'Aire de Menorca.

Les reserves marines de l'illa del Toro i de les illes Malgrats disposen de camps de boies com a únics punts on es poden amarrar les embarcacions dels clubs o centres de busseig.

Forma d'obtenir l'autorització:

La tramitació de les autoritzacions és telemàtica, no obstant, per accedir al tràmit cal que prèviament els clubs i centres de busseig disposin d'un codi d'usuari i d'una contrasenya.

Per obtenir per primera vegada aquestes claus, cal enviar una sol·licitud amb la resta de documents requerits (veure el full de sol·licitud), o bé a l'adreça de correu electrònic, reservesmarines@dgpesca.caib.es, o bé al núm. de fax 971 17 68 04.

Un cop obtinguts el codi d'usuari i la contrasenya, es podran realitzar els tràmits per aconseguir les autoritzacions. Durant el procés s'haurà d'abonar telemàticament una taxa a través de la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Un cop finalitzat els tràmits s'obtenen les autoritzacions en forma de document imprimible, les persones responsables els hauran de dur en el moment de la immersió.

Les taxes de les autoritzacions segons la durada i la reserva marina són les següents:

1. Reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats: 10,47 € per reservar 1 torn de boia, o bé 943,03 €/any.

2. A la resta de reserves marines l'autorització anual té una taxa de 475,29 €. IMPORTANT!! l'obtenció d'una sola autorització, permetrà al centre/club bussejar a la resta de reserves de la mateixa illa.

Reserves marines de Mallorca:

RM de la Badia de Palma

RM del Migjorn de Mallorca

RM del Llevant de Mallorca (sols vàlida a la zona autonòmica)

RM del Freu de sa Dragonera (sols vàlida a la zona autonòmica)

Reserves marines de Menorca:

RM del Nord de Menorca

RM de l'Illa de l'Aire

Reserves marines d'Eivissa:

RM dels Freus d'Eivissa i Formentera

RM de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago

Reserves marines de Formentera:

RM dels Freus d'Eivissa i Formentera

RM de la Punta de sa Creu

Les autoritzacions diàries tenen una taxa de 21,13 €

Sol·licitud de les autoritzacions a les reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats

Les zones de busseig col·lectiu d'aquestes reserves són fixes. Les persones interessades podran reservar de cada torn dues boies a partir de les 17 h del dia anterior. Si queden boies lliures del dia anterior, aquestes es podran reservar el mateix dia.

En cas de triar l'opció de reservar un torn de boia premeu aquí

En cas de triar l'opció de l'autorització anual, primer s'haurà de sol·licitar abonant la taxa i després tramitar les autoritzacions de cada torn de boia de forma individual.

Autorització anual premeu aquí

Reserva de boies premeu aquí

Sol·licitud d'autorització a la resta de reserves marines

Per sol·licitar l'autorització diària premeu aquí

En cas de triar l'opció de l'autorització anual, primer s'haurà de sol·licitar abonant la taxa i després s'hauran d'obtenir les autoritzacions diàries de forma individual, realitzant el tràmit oportú.

Autorització anual premeu aquí.

Autorització d'immersió diària, premeu aquí.

Plànols de les reserves marines dividits en quadrícules:

Reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats: Plànol de les reserves.

Reserva marina del Nord de Menorca: Plànol de la reserva.

Reserva marina dels Freus d'Eivissa i Formentera: Plànol de la reserva.

Reserva marina de la Badia de Palma: Plànol de la reserva.

Reserva marina del Migjorn de Mallorca: Plànol de la reserva.

Reserva marina del Llevant de Mallorca: Plànol de la reserva.

Reserva marina de Sa Dragonera: Plànol de la reserva.

Reserva marina de la Punta de sa Creu: Plànol de la reserva.

Reserva marina de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago: Plànol de la reserva (opció descàrrega document adjunt).

Codi SIA

207788

Persones destinatàries

Responsables de clubs o centres de busseig que volen fer immersions a les reserves marines de les Illes Balears gestionades per la CAIB.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

- L'activitat de busseig recreatiu es regeix pel que disposa el Decret 35/207, de 7 de juliol, pel qual es modifica el Decret 14/2014, de 14 de març, pel qual s'estableixen els principis generals en matèria de busseig recreatiu a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de normativa, estatal o autonòmica que li sigui aplicable.

- Algunes reserves marines tenen zones de protecció especial (reserva integral), en elles no es pot practicar el submarinisme recreatiu amb escafandre autònoma.

- A la Reserva Marina del Nord de Menorca hi ha dues zones de busseig, la del cap de Cavalleria, té una limitació diària de visites.

- A les reserves marines del Nord de Menorca, de l'illa del Toro i de l'illa de l'Aire no es permeten les immersions a l'interior de les coves submarines.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Tràmits

X

SOL·LICITUD

Requisits

Emplenar full de sol·licitud, adjuntant:

Còpia del DNI/NIE/Passaport de la persona responsable

Còpia del document d'inscripció al Registre de centres lucratius d'activitats subaquàtiques. En el cas que es tracti d'un centre de busseig sense ànim de lucre cal presentar l'acreditació d'estar federat.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Segons normativa

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176804

(agrau@dgpesca.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Pesca i Medi Marí
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional