Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Programa «Acompanyament constructiu en el pràcticum»

Participació al programa d'experiència formativa «Acompanyament constructiu en el pràcticum» per al curs 2024-2025 a l'àmbit de les Illes Balears.

Codi SIA

2986493

Persones destinatàries

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a l'àmbit de les Illes Balears que imparteixin educació infantil i/o primària durant el curs 2024-25.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a l'àmbit de les Illes Balears que imparteixin educació infantil i/o primària durant el curs 2024-25.

Documentació a presentar

Sol·licitud de participació

Termini màxim

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 5 de juny de 2024

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Formació Permanent del Professorat

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177776

(sfpp@dgpdocen.caib.es)

X

Al·legació

Requisits

Haver presentat la sol·licitud en termini.

Documentació a presentar

Termini màxim

Tres dies

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Formació Permanent del Professorat

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177776

(sfpp@dgpdocen.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar