Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per a contractes predoctorals per a la formació de professorat universitari (Ajudes FPU - CAIB 2023)

Vuit ajudes per a la formació de doctors mitjançant el finançament de contractes laborals, en la modalitat de contracte predoctoral, per a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de doctor i l'adquisició de competències docents universitàries en àrees amb dèficit estructural de personal acreditat a la Universitat de les Illes Balears (UIB), que facilitin la futura incorporació de doctors al sistema balear d'educació superior i d'investigació científica per fer una tesi doctoral associada a un projecte d'investigació finançat per projectes d'R+D subvencionats per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva.

Les àrees de coneixement a les que van adreçades les ajudes són:

- Modalidad a: dues ajudes al Departament de Medicina.

- Modalidad b: dues ajudes al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, àrea de coneixement d'Infermeria.

- Modalidad c: quatre ajudes als Departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica; o al d'Enginyeria Industrial i de la Construcció; o al de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació; o al de Dret Públic; o al de Dret Privat o al de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, en l'orientació d'Estudis Anglesos.

Taxes acadèmiques: Atorgar subvencions destinades a cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació beneficiari dels ajuts FPU, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral.

Període per gaudir l'ajut: 48 mesos comptadors a partir de la data d'incorporació dels investigadors a la Universitat de les Illes Balears.

Durada del contracte: Màxim quatre anys. Si el contracte es concerta amb una persona amb discapacitat, la durada màxima pot arribar a sis anys, incloses les pròrrogues.

No poden participar en aquesta convocatòria: Persones que ja tinguin el títol de doctor.

Codi SIA

2965811

Persones destinatàries

Persones amb titulació oficial universitària que, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, reuneixin els requisits especificats en la convocatòria. Els candidats han de complir tots els requisits el dia 17 de febrer de 2023, llevat del requisit de residència a les Illes Balears, que es pot acreditar mitjançant un certificat d'empadronament a un municipi de les Illes Balears en el moment d'acceptar l'ajut.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la finalització del termini per presentar sol·licituds. En el cas que la convocatòria no es resolgui en aquest termini, totes les sol·licituds s'entendran desestimades.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

NOVETAT !

S'ha obert el procediment d'esmena per aquelles persones que han sol·licitat les ajudes de FPU-CAIB 2023 i se'ls ha requerit perquè en el termini de deu dies naturals des de la notificació de l'esmena, completin o esmenin les deficiències de la documentació presentada, amb indicació que, si no ho fan es consideraran que desisteixen de la seva petició.

--------------------

S'amplia el termini de presentació de les ajudes de formació del professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques (FPU-CAIB 2023) i s'estableix com a data nova de finalització de termini, dia 21 de febrer de 2023.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajudes de formació de professorat universitari (FPU-CAIB 2023)

Requisits

1. Les persones candidates han de complir els requisits següents en el termini de presentació de sol·licituds:

a) Tenir nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents.

b) Tenir una titulació de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o arquitectura adscrita a una branca de coneixement vinculada al projecte de tesi.

c) Estar matriculada o admesa en un programa oficial de doctorat, per a l'any acadèmic 2022-2023.

Les persones candidates que, en el moment de presentació de la sol·licitud, no estiguin matriculades o admeses en un programa de doctoral, i es trobin en disposició de ser admeses en la data d'acceptació de l'ajut, també podran sol·licitar l'ajut.

2. En el moment de l'acceptació, les persones candidates han d'estar en disposició de complir els requisits següents :

- Per tots el casos del punt 2 les persones candidates han de:

a) Tenir la residència a les Illes Balears.

b) Estar matriculat en un programa oficial de doctorat, per a l'any acadèmic 2022-2023.

c) La finalització dels estudis ha de ser posterior a l'1 de gener de 2013.

En el moment d'acceptació de l'ajut les persones candidates amb estudis de:

- 240 crèdits, addicionalment han d'acreditar un mínim de 60 crèdits inclosos en un o diversos màsters universitaris.

- 180 crèdits, addicionalment han d'acreditar un mínim de 120 crèdits inclosos en un o diversos màsters universitaris.

- Estudis corresponents al nivell 3 MECES (300 crèdits o superior) no cal acreditar formació addicional al màster universitari, tot i que en el cas de tenir-la serà considerada com a mèrit.

3. La data de finalització dels estudis pot ser com a límit l'1 de gener de 2008, en els casos següents :

a) Persones graduades en Infermeria i Medicina que, en el moment de sol·licitar l'ajut, tinguin un títol de formació sanitària especialitzada (EIR i MIR, respectivament).

b) Titulats que varen acabar els estudis després de l'1 de gener de 2008 i que acreditin que des d'aquesta data fins avui dia s'han dedicat a tenir cura de fills menors de sis any o de persones dependents.

4. Les persones candidates han de complir tots els requisits el dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit de residència a les Illes Balears, que es pot acreditar mitjançant un certificat d'empadronament a un municipi de les Illes Balears en el moment d'acceptar l'ajut.

Documentació a presentar

1. Documentació de la persona candidata:

a) Fotocòpia del DNI. En el cas de candidats estrangers, fotocòpia de la targeta de resident (NIE).

b) Certificat acadèmic oficial complet, en format electrònic, de la llicenciatura (ambdós cicles), enginyeria, arquitectura o grau. Han de constar les qualificacions de totes les assignatures superades amb els crèdits corresponents, les qualificacions obtingudes, el curs acadèmic i la nota mitjana de l'expedient. La nota mitjana s'ha d'expressar en una escala de 0 a 10 amb dos decimals.

c) Certificat acadèmic oficial complet, en format electrònic, de les dades acadèmiques del màster, Diploma d'Estudis Avançats (DEA) o suficiència investigadora, que ha d'incloure totes les assignatures superades amb els crèdits corresponents, les qualificacions obtingudes, el curs acadèmic i la nota mitjana de l'expedient.

Si el títol s'ha obtingut a l'estranger:

- Per a les certificacions acadèmiques: S'ha de presentar la declaració d'equivalència de la nota mitjana de l'expedient acadèmic universitari, de conformitat amb la regulació prevista en la Resolució de 21 de març de 2016 de la Direcció General de Política Universitària.

Per a la valoració de mèrits acadèmics només es tindrà en compte la declaració d'equivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris realitzats a centres estrangers emesa pel Ministeri d'Universitats. La declaració d'equivalència es pot obtenir a través de la pàgina web del Ministeri d'Universitats.

- Els certificats acadèmics d'estudis cursats a l'estranger emesos en un idioma diferent del català, castellà o l'anglès hauran de presentar la traducció oficial a un d'aquests idiomes.

d) Currículum en el format de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia o un currículum normalitzat (CVN), disponible en la pàgina https://cvn.fecyt.es, en el qual hi ha d'aparèixer la nota mitjana de l'expedient de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau i en cap cas la ponderació amb la nota mitjana de l'expedient de màster.

e) Historial del grup de recerca en què s'integra el director de la tesi doctoral.

f) Justificant de la relació contractual i/o estatutària del director de la tesi amb l'entitat.

g) Document acreditatiu de la concessió del projecte marc.

h) Descripció del projecte de tesi doctoral (màxim 300 paraules).

i) Memòria, que inclogui: objectius, metodologia i planificació general de feina dels quatre anys.

j) Certificat d'empadronament per acreditar que resideix a les Illes Balears.

k) Declaració responsable del gaudi d'ajuts similars.

l) Còpia de la matrícula o de l'admissió en un programa oficial de doctorat per a l'any acadèmic en curs, o bé el document acreditatiu que es troba en disposició de ser admesa en la data d'acceptació de l'ajut.

m) Les persones candidates a les quals s'ha d'aplicar alguna de les excepcions que recull el punt 8.3 han de presentar un certificat oficial que justifiqui l'excepció.

2. Documentació de la Universitat de les Illes Balears:

a) Còpia del document d'identitat (CIF, NIF o NIE) de l'entitat sol·licitant o de les persones que la representen.

b) Presentar la sol·licitud d'ajuts implica autoritzar la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura a consultar a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a les hisendes públiques estatal i autonòmica les dades de les persones contractades amb càrrec a aquest ajuts.

----- No es tindran en compte els mèrits presentats després de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. -----

Termini màxim

Des del 23 de gener fins al 21 de febrer de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Universitat

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)

X

Esmena de la sol·licitud

Requisits

Ser sol·licitant de l'ajuda de FPU-CAIB 2023.

Documentació a presentar

La documentació requerida en la notificació, per completar-la o esmenar les deficiències.

Termini màxim

Deu dies naturals des de la notificació del requeriment.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Universitat

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177766 - Fax: 971176873

(dguniversitat@dguni.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar