Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions SOIB Itineraris Integrals d'Inserció 2023 i 2024, cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE), Programa Balears del FSE+ 2021-2027

L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular.

Codi SIA

2962667

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de les subvencions:

a) Les persones jurídiques sense finalitat de lucre amb seu a les Illes Balears que no formin part del 3r Sector d'acció social, d'acord amb la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social, i que acreditin com a mínim 1 any d'experiència en l'àmbit de les Illes Balears en l'execució de projectes d'orientació laboral amb el col·lectiu pel qual presenten el projecte.

b) Les administracions locals de les Illes Balears, i les entitats dependents o vinculades, que acreditin com a mínim 1 any d'experiència en l'àmbit de les Illes Balears en el desenvolupament de projectes d'orientació laboral amb el col·lectiu pel qual presenten el projecte.

Termini per a resoldre i notificar

Per resoldre les concessions: sis mesos comptadors des de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol.licitud de la subvenció

Requisits

Es poden beneficiar de les subvencions:

a) Les persones jurídiques sense finalitat de lucre amb seu a les Illes Balears que no formin part del 3r Sector d'acció social, d'acord amb la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social, i que acreditin com a mínim 1 any d'experiència en l'àmbit de les Illes Balears en l'execució de projectes d'orientació laboral amb el col·lectiu pel qual presenten el projecte.

b) Les administracions locals de les Illes Balears, i les entitats dependents o vinculades, que acreditin com a mínim 1 any d'experiència en l'àmbit de les Illes Balears en el desenvolupament de projectes d'orientació laboral amb el col·lectiu pel qual presenten el projecte.

No poden ser beneficiàries les entitats en les quals es doni alguna de les circumstàncies relacionades en els articles 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, i en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost) i les que es determinen a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Documentació a presentar

Juntament amb la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar la documentació següent, la qual, inclosa la sol·licitud, ha d'estar signada digitalment, si s'escau:

a) Una memòria explicativa del procés d'inserció, d'acord amb el guió que estableix el SOIB (a disposició de les entitats a l'adreça www.soib.es i a l'aplicació ACCFOR/ESOIB), la presentació de la qual es considera requisit imprescindible per valorar la sol·licitud.

b) El número de registre, la secció, el grup i la data d'inscripció de l'entitat en el Registre d'entitats jurídiques de la Conselleria de Presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per tal que el SOIB pugui comprovar que les entitats participants disposen de personalitat jurídica i no tenen finalitat lucrativa. En el cas de no disposar d'aquestes dades, s'ha d'aportar una còpia autèntica de l'escriptura pública de constitució i dels estatuts en què consti que les entitats sol·licitants disposen de personalitat jurídica i no tenen finalitat lucrativa. Se n'exceptuen les administracions o les entitats públiques.

c) Una còpia autèntica de la documentació acreditativa de la capacitat de la persona que representa legalment l'entitat sol·licitant per actuar en nom seu.

d) En cas que l'entitat no sigui perceptora econòmica de la Comunitat Autònoma, la declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades, de conformitat amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius (BOIB núm. 21/2013, de 12 de febrer).

e) La presentació de la sol·licitud d'ajuts implica que s'autoritza el Servei d'Ocupació de les Illes Balears a obtenir de manera directa l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració General de l'Estat i amb la Seguretat Social, llevat que la persona interessada en manifesti expressament la negativa. En aquest cas, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració General de l'Estat i de la Seguretat Social, la qual ha de tenir data posterior a la data de publicació d'aquesta convocatòria, juntament amb la sol·licitud d'ajuts.

f) Una declaració responsable en relació amb els aspectes següents:

- L'obligació o, si escau, l'exempció de complir la legislació aplicable en matèria de promoció de l'accessibilitat i d'eliminació de barreres arquitectòniques.

- No tenir sancions fermes pendents de pagament per infraccions de la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals.

- Elaboració del Pla de Prevenció de Riscs Laborals, l'avaluació de riscs i la planificació de l'activitat preventiva de l'entitat, de conformitat amb el que determina la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre).

- Tipus de servei de prevenció que ha constituït l'entitat.

- Contractació d'una assegurança de responsabilitat civil en començar l'activitat.

- Compliment de les obligacions que estableix l'article 14 de l'Ordre de bases, i també les que estableix la convocatòria.

- No incórrer en cap causa de prohibició o incompatibilitat per percebre la subvenció d'acord amb la normativa aplicable.

g) Una declaració expressa en la qual constin tots els ajuts i les subvencions per a la mateixa finalitat, concedits per qualsevol institució, pública o privada.

h) Certificat i/o declaració responsable sobre l'experiència de l'entitat en l'execució de projectes d'orientació laboral amb el col·lectiu pel qual presenten el projecte, d'acord amb els models facilitats pel SOIB.

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils des de l'endemà que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

Observacions

La tramitació de la sol•licitud de subvenció s’ha de formalitzar mitjançant l’aplicació web del SOIB ACCFOR/ESOIB, .

L'enllaç per tramitar la sol•licitud és https://intranet.caib.es/accfor/principal.xhtml , que generarà un document pdf amb la sol·licitud, la qual s'ha de signar electrònicament pel representant de l’entitat i s'ha d'adjuntar al tràmit telemàtic de sol·licitud.

Una vegada feta la tramitació mitjançant l’ESOIB/ACCFOR, per tal de completar el tràmit i tenir-lo per finalitzat, el document de sol•licitud generat amb l'aplicació s’ha de signar electrònicament pel representant de l’entitat i s'ha de presentar, dins del termini per presentar les sol•licituds, mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la seu electrònica de la CAIB, d’acord amb els articles 16 i 66.6 de la Llei 39/2015.

Fins que no es completi el tràmit de registre electrònic de la sol•licitud mitjançant el tràmit telemàtic a la seu electrònica de la CAIB, no es considerarà vàlidament presentada.

En cas de presentar-la de manera presencial, l’Administració, d’acord amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei 39/2015 els requerirà perquè la presentin de la forma indicada anteriorment. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol•licitud la data en la qual s’hagi esmenat.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar