Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil - Pla Corresponsables 2022-2023

Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual s'aprova, amb caràcter d'urgència, la convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals i associacions de famílies d'alumnat de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars 2022-2023, en el marc del Plan Corresponsables

Codi SIA

2891308

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones jurídiques següents:

a) Pel que fa a la Línia A: Ajuntaments, entitats locals menors i mancomunitats, així com les seves entitats dependents.

Aquestes entitats només podran sol·licitar la subvenció per a les activitats que es duguin a terme durant les vacances de Pasqua i d'estiu de 2023, en els terminis indicats en el punt 7.3 de la convocatòria.

b) Pel que fa a la línia B: Associacions de famílies d'alumnat de centres docents, inscrites en el Cens de l'article 6 del Decret 188/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen les associacions de pares i mares d'alumnes.

Termini per a resoldre i notificar

Aquesta convocatòria es resoldrà en dues fases:

a) Una primera, que culminarà amb la resolució de concessió de subvencions corresponents a les sol·licituds presentades durant el primer termini del punt 7.3 de la convocatòria (activitats del 2022 organitzades per a les entitats de la línia B). En cas que s'exhaureixi tot el crèdit disponible en la primera fase i no s'hagi pogut ampliar la dotació de la convocatòria amb la incorporació de nous fons del Plan Corresponsables, el segon termini per a la presentació de sol·licituds de la Línia B quedarà sense efectes, de la qual cosa s'informarà mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

b) Una segona, que culminarà amb la resolució de concessió i denegació de subvencions a les sol·licituds presentades durant el primer termini del punt 7.3 de la convocatòria (activitats del 2023 organitzades per a les entitats de les línies A i B).

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Documents relacionats amb el procediment

 • Resolució convocatòria subvencions Pla Corresponsables 2022-2023
  Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual s'aprova, amb caràcter d'urgència, la convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals i associacions de famílies d'alumnat de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars 2022-2023, en el marc del Plan Corresponsables
 • Requeriment esmena deficiències
  Requeriment d'esmena de deficiències de les sol·licituds de subvenció presentades en relació amb la convocatòria per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals i associacions de famílies d'alumnat de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral durant les vacances escolars 2022-2023, en el marc del Pla Corresponsables.
 • Proposta de resolució provisional de concessió, de denegació i de desistiment
  Proposta de resolució provisional de la directora general d'Infància, Joventut i Famílies de concessió, de denegació i de declaració de desistiment a l'empara de la convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals i associacions de famílies d'alumnat de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars 2022-2023, en el marc del Plan Corresponsables (primer període, Línia B).
 • Resolució de concessió, de denegació i de declaració de desistiment
  Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, a proposta de la directora general d'Infància, Joventut i Famílies de concessió, de denegació i de declaració de desistiment de les sol·licituds d'ajuts formulades en relació amb la convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals i associacions de famílies d'alumnat de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars 2022-2023, en el marc del Plan Corresponsables (Línia B, primer període)
 • Requeriment esmena deficiències - Fase 2 (20 d'octubre de 2022)
  Requeriment d'esmena de deficiències de les sol·licituds de subvenció presentades en relació amb la convocatòria per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals i associacions de famílies d'alumnat de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral durant les vacances escolars 2022-2023, en el marc del Plan Corresponsables.
 • Requeriment esmena deficiències - Fase 2 APIMA CP Castell de Santa Àgueda (25 d'octubre de 2022)
  Requeriment d'esmena de deficiències de la sol·licitud de subvenció presentada per l'APIMA Col·legi Públic Castell de Santa Àgueda en relació amb la convocatòria per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals i associacions de famílies d'alumnat de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral durant les vacances escolars 2022-2023, en el marc del Plan Corresponsables.
 • Proposta de resolució provisional de concessió, de denegació i de desistiment Fase 2 (14 de novembre de 2022)
  Proposta de resolució provisional de la directora general d'Infància, Joventut i Famílies de concessió, de denegació i de declaració de desistiment en relació amb la convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals i associacions de famílies d'alumnat de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars 2022- 2023, en el marc del Plan Corresponsables (segona fase).
 • Resolució de concessió, de denegació i de declaració de desistiment Fase 2 (29 de desembre de 2022)
  Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de concessió, de denegació i de declaració de desistiment en relació amb la convocatòria de subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals i associacions de famílies d'alumnat de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars 2022-2023, en el marc del Plan Corresponsables (segona fase)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones jurídiques següents:

a) Pel que fa a la Línia A: Ajuntaments, entitats locals menors i mancomunitats, així com les seves entitats dependents.

Aquestes entitats només podran sol·licitar la subvenció per a les activitats que es duguin a terme durant les vacances de Pasqua i d'estiu de 2023, en els terminis indicats en el punt 7.3 de la convocatòria.

b) Pel que fa a la línia B: Associacions de famílies d'alumnat de centres docents, inscrites en el Cens de l'article 6 del Decret 188/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen les associacions de pares i mares d'alumnes.

Per accedir a aquests ajuts les persones beneficiàries han de complir els requisits addicionals següents:

a) Ser entitats radicades a les Illes Balears.

b) No estar sotmeses a cap de les prohibicions per ser persona beneficiària d'ajuts que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions; l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, ni haver estat sancionades mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir una subvenció, d'acord amb la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia, o qualsevol altra aplicable.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Comunitat Autònoma i amb les corresponents a la Seguretat Social.

d) Els altres que s'estableixen en aquesta convocatòria.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Les sol·licituds s'han de presentar en els dos terminis següents:

— Pel que fa les activitats d'estiu i Nadal de 2022 (només les associacions de famílies d'alumnat de centres docents), en un termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

— Pel que fa les activitats de Pasqua i estiu 2023, des de l'1 de setembre al 3 d'octubre de 2022, tot tenint en compte allò previst al punt 10.1 de la convocatòria.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(joventut@caib.es)

X

Acceptació o renúncia a la subvenció proposada

Requisits

Per a cadascuna de les fases, l'òrgan instructor elaborarà una proposta de resolució provisional de concessió, que es publicarà a la seu electrònica, concedint un termini de cinc dies hàbils a les sol·licitants perquè realitzin, si s'escau, les accions següents:

— Acceptar la proposta de subvenció. Si passat aquest termini no hi ha una acceptació expressa, s'entendrà que l'entitat hi està conforme i es continuarà el procediment.

— Renunciar a la subvenció. Aquesta renúncia ha de ser expressa i s'ha de formular per part de la persona representant de l'entitat sol·licitant.

— Presentar al·legacions.

— Reformular la sol·licitud per adaptar-la a la quantia de la subvenció proposada.

Documentació a presentar

Declaració d'acceptació o renúncia a la subvenció proposada.

Models:

Termini màxim

Cinc dies hàbils a comptar a partir del següent al de la publicació de la proposta provisional de concessió dictada en cada fase.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(joventut@caib.es)

X

Justificació

Requisits

Un cop realitzades les activitats de cada període, les entitats beneficiàries han de presentar la documentació justificativa dins els terminis màxims fixats a la convocatòria.

Documentació a presentar

El punt 14 de la convocatòria ("Justificació i pagament") detalla la documentació que s'ha d'aportar.

Així mateix, cal presentar el compte justificatiu d'acord amb el model publicat en aquesta seu electrònica.

Models:

Termini màxim

Activitats de 2022:

— Activitats d'estiu: fins el 8 de novembre de 2022.

— Activitats de Nadal: fins el 8 de març de 2023.

Activitats de 2023:

— Activitats de Pasqua: fins el 8 de juny de 2023.

— Activitats d'estiu: fins el 8 de novembre de 2023.

No obstant l'anterior, si una entitat ha rebut subvenció per a períodes diferents, la justificació de totes les activitats s'haurà de presentar a les dates assenyalades per a les celebrades en darrer lloc.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Joventut

C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears. Tel.: 971178999 - Fax: 971176957

(joventut@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar