Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Mitjans de pagament dels ens del sector públic instrumental autonòmic

Autorització prèvia per a la contractació d'un mitjà de pagament diferent a la transferència, la domiciliació bancària, l'efectiu o el xec.

Codi SIA

2452204

Persones destinatàries

Els consorcis adscrits a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques i les fundacions del sector públic dependents de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (entitats esmentades als apartats g), h), i), j), k) i l) de l'article 1.3 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (relacionades a l'Annex 1).

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos (article 50.2 Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

És preceptiu obtenir l'autorització de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni per a la contractació de targetes bancàries o mitjans de pagaments similars.

Prèviament a la presentació de la sol·licitud davant la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, l'òrgan col·legiat superior de direcció o d'administració de l'ens ha d'aprovar la sol·licitud del mitjà de pagament. L'acord que adopti l'òrgan col·legiat ha de fer referència als aspectes esmentats a l'apartat 5.3 de la Instrucció.

Aquesta autorització només es concedirà en supòsits degudament justificats i quan els pagaments no es puguin satisfer mitjançant transferència bancària.

Les targetes bancàries o instruments de pagament de funcionament similar no es faran servir per atendre despeses de manutenció, representació o altres de naturalesa anàloga, ni per pagar les indemnitzacions per raó del servei al que es refereix l'article 16.1 de la Llei 30/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 o norma que la substitueixi, atès que el seu pagament s'ha de fer amb la justificació prèvia de la despesa corresponent.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Tràmits

X

Presentació de les sol·licituds

Requisits

Prèviament a la presentació de la sol·licitud d'autorització davant la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, l'ens ha de dur a terme les actuacions previstes a l'apartat 5 de la Instrucció 02/2021.

Documentació a presentar

Sol·licitud d'autorització del mitjà de pagament (model P1)

Models:

Termini màxim

Sis mesos (article 50.2 Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Gestió Financera del Sector Públic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Gestió Financera del Sector Públic

C/ del Palau Reial, 17. Tel.: 971177111

(gfspi@tresorer.caib.es)

Observacions

Les sol·licituds d’autorització i la documentació adjunta s’han de signar digitalment i, només excepcionalment, i per motius justificats, s’admetrà la firma manuscrita.

Les sol·licituds d’autorització i la documentació adjunta s’han d’enviar a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni mitjançant l’aplicació VALIB o aquella que la substitueixi. Per garantir la confirmació de la recepció, l’enviament ha d’incloure l’adreça del Servei de Gestió Financera del Sector Públic gfspi@tresorer.caib.es.

En cas que l’ens no tingui accés a VALIB, o l’aplicació que la substitueixi, haurà d’enviar la sol·licitud d’autorització i la documentació adjunta, per missatge electrònic a l’adreça del Servei de Gestió Financera del Sector Públic gfspi@tresorer.caib.es. A l’assumpte del missatge s’ha d’indicar l’objecte de la sol·licitud: Autorització de (mitjà de pagament) per a (denominació de l’ens) a l’entitat (denominació de l’entitat bancària).

Addicionalment, en el cas excepcional que l’ens enviï documents amb firma manuscrita, una vegada enviats els documents escanejats per VALIB o per missatge electrònic, els documents originals o còpies compulsades s’han de trametre en sobre intern al Servei de Gestió Financera del Sector Públic.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar