Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud jubilació personal docent no universitari

Sol·licitar la jubilació voluntària o forçosa del personal docent no universitari de CAIB

Codi SIA

2451614

Persones destinatàries

Personal docent no universitari que treballa al servei de la comunitat autònoma

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Personal Docent

Tràmits

X

Presentació de la sol·licitud

Requisits

-Funcionaris de Classes Passives:

- Jubilació voluntària: 60 anys cumplits i almenys 30 anys de serveis acreditats.

-Jubilació forçosa: 65 anys cumplits.

–Funcionaris de Seguretat Social:

-Jubilació ordinària 67 anys o 65 anys si s'acrediten 38 anys i 6 mesos de cotització. – Jubilació anticipada: s'estarà al que preveu la normativa segons cada cas en particular.

Documentació a presentar

-Funcionaris de Classes Passives:

1. Sol·licitud de jubilació,

2. Declaración del Funcionario para el reconocimiento de la pensión,

3. còpia DNI,

4. Vida Laboral Seguretat Social si s'acrediten menys de 30 anys de serveis,

5.Llibre de Familia (jubilacions forçoses).

- Funcionaris de Seguretat Social: 1.Sol·licitud de jubilació, 2.Vida Laboral Seguretat Social,

3.Informe de Simulació de jubilació de la Seguretat Social.

Models:

Termini màxim

El termini màxim de presentació és de tres mesos abans de la data de jubilació.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Personal Docent

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Educació Primària

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 1a planta). Tel.: 971177862 - Fax: 971176867

(primaria@dgpdocen.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Personal Docent
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar