Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Compensació econòmica per la dedicació exclusiva o parcial d'un membre electe d'una entitat local

Compensar els ajuntaments i les entitats locals menors de les Illes Balears per les retribucions que abonen als membres electes per la dedicació exclusiva o parcial al servei de la gestió pública local.

Persones destinatàries

Ajuntaments o entitats locals menors de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La solicitud de compensación económica se tiene que presentar dentro del mes de enero del año natural que corresponda con la documentación detallada en el artículo 4 del Decreto 37/2014, de 8 de agosto.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Tràmits

X

Sol·licituds

Requisits

Els establerts en l'article 2 del Decret 37/2014, de 8 d'agost.

Documentació a presentar

Sol·licitud, certificat justificatiu d'abonaments de l'any anterior i els certificats indicats a l'article 4 del Decret 37/2014, de 8 d'agost.

Models:

Termini màxim

31 de gener de l'any en curs

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Corporacions Locals

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971784581 - Fax: 971176829

Observacions

El procediment s'inicia per sol.licitud de l'ajuntament o l'entitat local menor interessada (mitjançant la sol·licitud per a l'any en curs acompanyada del certificat justificatiu dels abonaments de l'any anterior)