Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

15/12/2006

Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears

RÈGIM LOCAL

BOIB núm. 186 Ext. de 2006

Afectada per:

Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives BOIB núm. 196 de 2007

Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears BOIB núm. 68 de 2008

Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior BOIB núm. 171 de 2010

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 BOIB núm. 195 Ext. de 2011

Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 BOIB núm. 195 de 2012

Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears BOIB núm. 106 de 2013

Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl BOIB núm. 43 de 2014

Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears BOIB núm. 6 de 2017

Llei 3/2017, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i participació BOIB núm. 85 de 2017

Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 BOIB núm. 160 Ext. de 2017

Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos BOIB núm. 78 de 2018

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 BOIB núm. 163 de 2018

Llei 12/2019, de 12 de març, de consultes populars i processos participatius BOIB núm. 36 de 2019

Per a més informació podeu descarregar el següent document