Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

SOIB Reactiva 2021

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar projectes que incloguin i fomentin la contractació de persones aturades que no puguin inserir-se en el mercat laboral a causa de la crisi econòmica com a conseqüència de la COVID-19, per tal que puguin mantenir les seves competències professionals i millorar l'ocupabilitat.

El programa s'estructura en funció de les peculiaritats del col·lectiu que s'ha d'atendre i de les fonts de finançament, en tres línies d'ajuda:

LÍNIA 1. Dirigida a joves desocupats menors de 30 anys

LÍNIA 2. Dirigida a desocupats de 30 anys o més, aturats de llarga durada

LÍNIA 3. Dirigida a la resta de desocupats de 30 anys o més, que no compleixin la condició d'aturat de llarga durada

Codi SIA

2414789

Persones destinatàries

Poden acollir-se a aquesta convocatòria els ajuntaments i els consells insulars, així com les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, dins l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions de concessió o denegació de les subvencions és de sis (6) mesos des de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria al BOIB.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol.licitud de la subvenció

Requisits

La tramitació de la sol·licitud de subvenció s'ha de generar mitjançant l'aplicació web del SOIB -ACCFOR a l'enllaç https://intranet.caib.es/accfor/principal.xhtml.

Per completar el tràmit i tenir-lo per finalitzat, el document de sol·licitud generat amb l'aplicació ACCFOR s'ha de signar electrònicament i s'ha de presentar mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), dins del termini de presentació de sol·licituds. Fins que no es completi el tràmit de registre electrònic de la sol·licitud, no es considerarà vàlidament presentada.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà perquè la presentin de la forma indicada anteriorment. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en la qual s'hagi esmenat.

Les entitats interessades a presentar sol·licitud que no tenguin accés a ACCFOR (per no haver-se presentat a altres convocatòries del SOIB gestionades per ACCFOR) trobaran a la web del SOIB les instruccions per sol·licitar-hi l'accés.

Documentació a presentar

Per poder tramitar la sol·licitud per l'aplicació SOIB-ACCFOR, l'entitat prèviament haurà d'haver demanat la seva alta a l'aplicació i haurà d'haver aportat la documentació següent:

- Per a les entitats locals: NIF de l'entitat local sol·licitant i un certificat de l'òrgan competent de l'entitat acreditatiu de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud.

- Per a les entitats dependents o vinculades: NIF de l'entitat sol·licitant i documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud; els estatuts degudament inscrits en el registre corresponent, o documentació que acrediti el caràcter d'entitat dependent o vinculada.

Les entitats que ja estan donades d'alta a ACCFOR no han d'aportar aquesta documentació, excepte que la informació que hi figura no estigui actualitzada. En aquest cas hauran d'acreditar documentalment aquests canvis (representant, nomenaments, estatuts, etc.) i sol·licitar al SOIB que actualitzi les dades a ACCFOR.

La sol·licitud es genera amb l'aplicació ACCFOR i inclou declaració responsable de:

a) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició d'entitat beneficiària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 10.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i no tenir causa d'incompatibilitat per rebre la subvenció, ni en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

b) Fer constar tots els ajuts i les subvencions per a la mateixa finalitat sol·licitats o concedits per qualsevol institució, pública o privada.

c) Tenir capacitat tècnica i organitzativa per gestionar el projecte aprovat.

d) Comprometre's a fer-se càrrec de les despeses que no siguin subvencionades pel SOIB per executar l'activitat.

e) Comprometre's a mantenir la seva plantilla i que en cap cas els contractes que es formalitzin a l'empara d'aquesta convocatòria suposarà la minoració del personal de plantilla de l'entitat.

f) Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin causar a terceres persones en l'execució del projecte o que es compromet a fer-se'n càrrec i, per tant, el SOIB queda exonerat de qualsevol responsabilitat.

g) Comprometre's a complir amb les obligacions que estableix l'article 14 de les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel SOIB i amb la resta d'obligacions que estableix aquesta convocatòria.

h) Complir amb l'obligació de protecció de dades personals tal com recull el punt 16 d'aquest annex a la convocatòria.

i) Tenir la titularitat del compte bancari per rebre l'ingrés de la subvenció.

j) Comprometre's que els salaris que percebran les persones desocupades contractades per ocupar els llocs de treball relacionats al projecte presentat, i per als quals es demana la subvenció, s'han determinat segons el grup professional corresponent i d'acord amb el conveni col·lectiu, taula salarial o acord que sigui legalment aplicable i que en cap cas pot ser inferior a l'SMI.

k) Comprometre's que els contractes que s'hagin de formalitzar a l'empara d'aquesta convocatòria no poden ser destinats a cobrir llocs de feina estructurals de caràcter permanent.

l) Subjectar-se o no al règim de minimis, si escau (declaració responsable per a les entitats públiques que exerceixen una activitat econòmica de totes les subvencions subjectes al règim de minimis que hagi rebut durant l'exercici fiscal en el qual es concedeix l'ajut i els dos exercicis fiscals anteriors, d'acord amb el Reglament CE núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre.)

La documentació que es detalla a continuació complementa la sol·licitud i s'ha de presentar directament per ACCFOR:

- Projecte d'acord amb el model establert.

- Certificat de l'entitat, d'acord amb el model establert, acreditatiu del compliment de les obligacions d'acord amb l'article 42 de la Llei 7/2018, de 3 de juliol, de promoció de la seguretat i salut en el treball a les Illes Balears i de no haver estat sancionat amb les sancions accessòries dels articles 46 i 46 bis del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions o sancions a l'ordre social.

Termini màxim

15 dies naturals des del següent a la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar