Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Selecció de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu en el territori de Mallorca, per al període de programació 2014-2020

Resolució de l'autoritat de gestió del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per la qual es convoca la selecció de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu en el territori de Mallorca, per al període de programació 2014-2020

Persones destinatàries

entitats

Termini per a resoldre i notificar

2 dies per notificar i 23 dies per resoldre

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

Proposta Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu.

- Resum de l'EDLP en el qual s'han de reflectir clarament extractats tots els apartats continguts a les EDLP.

- Documentació justificativa de l'exposició pública de l'Estratègia prevista a l'apartat segon de la present Resolució.

- Documentació acreditativa del compliment dels requisits prevists en el punt 10.1 e) del Text refós de la Llei de subvencions,

aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, per a ser qualificada com a entitat col·laboradora, en el cas de no atorgar

autorització per a la seva comprovació d'ofici o que no sigui possible realitzar-la.

- Documentació de variació de dades: en el cas d'existir variació en les dades o documents aportats per al procediment de selecció de

Grups, s'haurà d'aportar la documentació corresponent a l'esmentada variació

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

13 dies

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Al Desenvolupament Rural

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971787312 - Fax: 97176881