Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'autorització de treball de menors en espectacles públics

Per tal que els i les menors de 16 anys puguin participar en espectacles públics és preceptiva l'autorització de l'autoritat laboral.

Aquesta autorització haurà de constar per escrit i serà per a un acte concret.

Codi SIA

207990

Persones destinatàries

Els representants legals dels/de les menors o les empreses organitzadores d'espectacles públics que vulguin contractar a menors de 16 anys, sempre que comptin amb l’autorització expressa dels representants legals dels/de les menors.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització efectuada per l'empresa promotora

Requisits

Que l'infant sigui menor de 16 anys en la data d'inici de l'activitat

Documentació a presentar

- Sol·licitud del/de la o dels/de les representants legals del/de la menor (annex I)

- Fotocòpia del full del Llibre de Família d'inscripció del/s titular/s

- Fotocòpia del full del Llibre de Família d'inscripció del/de la fill/a

- Fotocòpia DNI/Passaport del/de la representant legal del/de la menor

- Fotocòpia DNI/Passaport o altre document identificatiu del/de la menor

- Fotocòpia de la targeta de residència del menor extracomunitari

- Fotocòpia de la partida de naixement del menor extracomunitari

- Certificat d'escolarització emès pel centre on el/la menor estigui escolaritzat

- Story board, script, guió teatral, pel·lícula, òpera, etc. de l'actuació o breu descripció de l'obra i, en concret, de la intervenció del menor. IMPORTANT: En aquest document s'ha d'incloure el compromís de l'empresa promotora a observar estrictament les mesures preventives contemplades a l'avaluació de riscs.

- Avaluació de riscs del treball que ha de desenvolupar el/la menor, amb la seva planificació i coordinació d'activitats preventives entre empreses

Models:

Termini màxim

Es pot presentar durant tot l'any però com a mínim 7 dies abans de la realització de l'espectacle.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Ordenació laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

Observacions

Si els representants dels menors autoritzen a l'empresa organitzadora o productora a gestionar la tramitació i rebre les notificacions, l'empresa serà l'encarregada d'iniciar la tramitació

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Treball i Salut Laboral
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional