Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'autorització de pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació vinculats a la crisi pandèmica

L'article 1 del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball estableix, en el seu primer punt, que la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació vigents a 30 de setembre de 2021 s'autoritzarà , prèvia presentació, per part de l'empresa o entitat titular, d'una sol·licitud davant l'autoritat laboral que va autoritzar o va tramitar l'expedient de regulació temporal d'ocupació.

Juntament amb la sol·licitud de pròrroga haurà d'adjuntar-se, de conformitat amb el que s'estableix en el segon punt del referit article, una relació de les hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 de cadascuna de les persones treballadores, degudament identificades en relació amb cadascun dels centres de treball.

En el cas dels expedients ETOP-COVID de l'article article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, s'adjuntarà, a més, informe de la representació de les persones treballadores amb la qual es va negociar aquell.

El termini previst per a la presentació de la citada sol·licitud de pròrroga és del dia 1 al 15 d'octubre.

De no presentar-se la sol·licitud acompanyada d'aquesta documentació dins del termini establert, l'expedient de regulació temporal d'ocupació es donarà per finalitzat i no serà aplicable des de l'1 de novembre de 2021.

En cas de resolució favorable ,es prorrogarà l'expedient fins al 28 de febrer de 2022.

Codi SIA

2451359

Persones destinatàries

Empreses i el seu personal

Termini per a resoldre i notificar

10 dies hàbils

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

L'article 1 del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, sota la rúbrica "Autorització de pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació vinculats a la crisi pandèmica", estableix el següent:

"1. La pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació vigents a data de 30 de setembre de 2021 sobre la base del que es disposa en els articles 1 i 2 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms i d'aquells als quals resulti d'aplicació l'article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, s'autoritzarà prèvia presentació, per part de l'empresa o entitat titular, d'una sol·licitud a aquest efecte, acompanyada de la documentació referida en l'apartat 2 d'aquest article, davant l'autoritat laboral que va autoritzar o va tramitar l'expedient corresponent, entre l'1 i el 15 d'octubre de 2021.

De no presentar-se la sol·licitud acompanyada d'aquesta documentació dins del termini establert, l'expedient de regulació temporal d'ocupació es donarà per finalitzat i no serà aplicable des de l'1 de novembre de 2021.

2. La sol·licitud de pròrroga de l'expedient haurà d'anar acompanyada d'una relació de les hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 de cadascuna de les persones treballadores, degudament identificades en relació amb cadascun dels centres de treball.

En el supòsit dels expedients als quals resulti d'aplicació l'article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, s'adjuntarà, a més, informe de la representació de les persones treballadores amb la qual es va negociar aquell.

3. L'autoritat laboral, sense perjudici de dictar la corresponent resolució, remetrà l'expedient a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, als efectes que eventualment procedeixin.

4. En el termini de deu dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud per part de l'empresa, l'autoritat laboral haurà de dictar resolució, que serà estimatòria i prorrogarà l'expedient fins al 28 de febrer de 2022 sempre que efectivament s'hagi presentat la documentació exigida conforme als requisits de l'apartat 2.

En cas d'absència de resolució expressa, s'entendrà estimada la sol·licitud de pròrroga".

Documentació a presentar

Sol·licitud de pròrroga signada.

· Relació de les hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 de cadascuna de les persones treballadores, degudament identificades en relació amb cadascun dels centres de treball.

· En el cas dels expedients ETOP-COVID de l'article article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març: Informe de la representació de les persones treballadores amb la qual es va negociar.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

De l'1 al 15 d'octubre de 2021

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176600

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar