Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions SOIB Formació Dual Sectors Estratègics 2022-2023

1. L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per finançar el programa «SOIB Dual Sectors Estratègics», programa de formació dual dirigit a les entitats descrites en l'apartat sisè, per dur a terme formació de les famílies professionals dels sectors que es detallen en l'annex 2, o bé de qualsevol altre sector que no es recull en l'annex 2 sempre que el certificat de professionalitat sigui de nivell 3, amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys que es troben en situació d'atur.

2. Les persones que hi participin han d'obtenir la qualificació professional en un règim d'alternança de l'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual.

Codi SIA

2448110

Persones destinatàries

1. En el marc d'aquesta convocatòria són beneficiàries les entitats següents:

a) Centres propis del SOIB i entitats de formació públiques o privades inscrites o acreditades en el Registre de centres i entitats de formació d'àmbit estatal en les especialitats formatives que s'han d'impartir en el marc dels contractes de formació i aprenentatge que s'han de subscriure.

b) Entitats de titularitat privada amb personalitat jurídica privada, fundacions privades i treballadors autònoms que es comprometin a contractar treballadors en la modalitat de contracte de formació i aprenentatge, l'activitat dels quals estigui directament relacionada amb el sector estratègic i que tenguin centres de treball radicats en la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Les entitats anteriors han de presentar-se agrupades i han de fer constar en la sol·licitud els compromisos d'execució de cada una, així com l'import de la subvenció que cal aplicar-hi. Han de nomenar una persona representant única de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. Cada una de les entitats membre de l'agrupació té la consideració de beneficiària de la subvenció, tal com marca l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. No s'ha de presentar d'una manera agrupada l'entitat que es comprometi a fer les contractacions i que estigui inscrita degudament en el Registre de centres i entitats de formació d'àmbit estatal per impartir la formació en el marc dels contractes de formació i aprenentatge que cal subscriure.

Termini per a resoldre i notificar

En el termini màxim de sis mesos, s'ha de dictar i notificar individualment una resolució d'aprovació o de denegació degudament motivada.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

No

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Consulteu apartats 14 i 15 de la convocatòria

Documentació a presentar

Termini màxim

El calendari de presentació de sol·licituds és el següent:

- Des de l'endemà de la publicació en el BOIB fins al 15 d'octubre de 2021

- Des del 16 d'octubre de 2021 fins al 15 de novembre de 2021

- Des de l'1 de febrer de 2022 fins al 28 de febrer de 2022

- Des de l'1 de març de 2022 fins al 31 de març de 2022

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

(formaciodual@soib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar