Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de desocupats CP 22-24

Regular la concessió de subvencions per finançar l'oferta formativa adreçada a treballadors preferentment desocupats, d'acord amb el que disposen la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació dins l'àmbit laboral, i l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desplega el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, que regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions públiques destinades a finançar-les per els exercicis pressupostaris 2022 i 2024. La convocatòria es distribueix en dues línies

Codi SIA

2447490

Persones destinatàries

Es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats amb centres de formació acreditats ubicats en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Els centres han de tenir les especialitats formatives acreditades per a un nombre d'alumnes igual o superior al que sol·licitin abans de la data en què es publica la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per resoldre les sol·licituds i per notificar les resolucions és de tres mesos, comptadors des de la publicació de la convocatòria

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol.licitud desocupats CP 21-24

Requisits

Es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats amb centres de formació acreditats ubicats en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Els centres han de tenir les especialitats formatives acreditades per a un nombre d'alumnes igual o superior al que sol·licitin abans de la data en què es publica la convocatòria.

Les persones beneficiàries no poden incórrer en cap de les circumstàncies que es preveuen en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtenir la condició de persona beneficiària, així com en l'article 10, apartats 1 i 2, del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

A més, els centres de les entitats que sol·licitin impartir les especialitats formatives conduents a certificats de professionalitat que donin dret a obtenir títols i carnets professionals han d'estar homologats o autoritzats per les administracions o entitats competents.

Documentació a presentar

a) Sol·licitud de la subvenció, que inclou les declaracions responsables següents:

· No estar sotmès a cap de les circumstàncies que s'indiquen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en l'article 10.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i no tenir causa d'incompatibilitat per rebre la subvenció.

· Fer constar tots els ajuts i les subvencions per a la mateixa finalitat sol·licitats i concedits per qualsevol institució, pública o privada.

· Complir les obligacions que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre).

· No tenir sancions fermes pendents de pagament per infraccions de la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals.

· No haver estat sancionat, en virtut de resolució administrativa o sentència judicial ferma, en els tres darrers anys per faltes molt greus en matèria de prevenció de riscs laborals, de conformitat amb l'article 13 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

· Compromís verificable de qualitat en la gestió, la transparència i l'eficiència en la utilització de recursos públics.

· En el cas de les entitats que sol·licitin personal especialitzat en col·lectius vulnerables, declaració responsable que acrediti l'experiència d'un mínim de dos anys en l'atenció d'aquests col·lectius, d'acord amb el model establert pel SOIB.

En tot cas, el SOIB pot sol·licitar la documentació que acrediti aquestes circumstàncies.

b) D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 61 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, el SOIB pot obtenir els certificats acreditatius que la persona interessada està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària estatal i amb la Seguretat Social, així com verificar les dades d'identitat (DNI), excepte en el cas d'oposició expressa de la persona interessada, que s'ha de fer constar en el model de sol·licitud. En el cas que no s'autoritzin aquestes consultes, juntament amb la sol·licitud d'ajuts, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions anteriors, així com una còpia del document d'identitat, si escau.

c) Acreditació de la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud.

No cal presentar la documentació del punt c), en el cas que s'hagi presentat anteriorment i no hagi sofert canvis, i s'identifiqui l'expedient en el qual es va presentar.

Models:

Termini màxim

Dins el termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les persones

interessades poden presentar les sol·licituds en qualsevol de les formes

que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment

administratiu comú de les administracions públiques.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

(goliver@soib.caib.es)

Observacions

El tràmit de sol·licitud de subvenció s’ha de formalitzar mitjançant l’aplicació web de gestió de formació del SOIB -ACCFOR, .

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar