Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per donar suport a la realització de projectes culturals per a l'any 2021

Aquesta convocatòria té per objecte donar suport al desenvolupament de projectes culturals de les arts escèniques, de la música, de les arts visuals i del món editorial per a l'any 2021.

Els projectes són entesos com a accions culturals que promocionen els productes culturals, que n'impulsen el consum, que posen en valor la diversitat cultural i que contribueixen a enfortir el teixit industrial del sector cultural. Aquests projectes culturals s'han d'incloure en alguna de les modalitats següents:

Modalitat A: arts escèniques

Modalitat B: música

Modalitat C: arts visuals

Modalitat D: món editorial

Codi SIA

2414762

Persones destinatàries

Les persones físiques donades d'alta en el règim d'autònoms i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el món del llibre que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Tràmits

X

Sol·licitud d'Inscripció a la convocatòria de subvencions per a projectes culturals 2021

Requisits

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques donades d'alta en el règim d'autònoms i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el món del llibre que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Totes les persones o entitats que sol·licitin aquestes ajudes han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social abans de la proposta de resolució.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució.

c) Estar establertes en un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i, en el moment de sol·licitar l'ajuda, tenir un establiment operatiu permanent a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o acreditar que el 50 % dels contractes laborals o serveis contractats s'ha fet en el darrer any a les Illes Balears o que el projecte cultural subvencionat (o subvencionable) té lloc en el territori de les Illes Balears.

d) Estar d'alta en un epígraf de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) vinculat, com a mínim, a un dels sectors culturals següents: les arts escèniques, la música, les arts visuals o el món del llibre.

e) Que l'objecte social principal de l'entitat sigui el de les arts escèniques, la música, les arts visuals o el món del llibre.

d) Complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

e) Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s'estableixen en els apartats 6 i 7 d'aquesta convocatòria.

Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, s'han de fer constar d'una manera explícita tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que ha d'aplicar cadascun d'ells, que també tindran la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a aquesta agrupació. Així mateix, l'agrupació no s'entendrà dissolta fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció prevists en la Llei de Finances de la Comunitat Autònoma i en els articles 57 i 60 del Decret Legislatiu 2/2005.

Documentació a presentar

El formulari de sol·licitud, degudament emplenat i signat, ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) Documentació administrativa

a.1) Persona física:

— L'acreditació de la identitat.

— Un document acreditatiu de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms i de la vigència d'aquesta alta en el moment de presentar la sol·licitud.

Si el sol·licitant ho autoritza a través del formulari de sol·licitud, la Direcció General de Cultura (que s'integra en l'estructura orgànica de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura) gestionarà, en nom de l'ICIB i exclusivament per a aquesta finalitat, la consulta referent a l'acreditació de la identitat, atès que a hores d'ara l'ICIB no pot fer aquesta consulta directament.

a.2) Persona jurídica:

— Una fotocòpia del NIF de la persona jurídica i una fotocòpia del DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa.

— Document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, la qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

— Document constitutiu de l'entitat i els estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent.

a.3) Persones físiques i jurídiques:

— Un document acreditatiu d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE) en epígrafs vinculats als sectors culturals de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el món del llibre.

— Certificat del domicili fiscal del sol·licitant.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per a subvencions de més de 3.000 €, cal presentar els certificats d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb:

— L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

— La Tresoreria General de la Seguretat Social

— L'Agència Estatal d'Administració Tributària

Si el sol·licitant ho autoritza a través del formulari de sol·licitud, la Direcció General de Cultura (que s'integra en l'estructura orgànica de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura) gestionarà, en nom de l'ICIB i exclusivament per a aquesta finalitat, les consultes referents a aquests certificats, atès que a hores d'ara l'ICIB no pot fer aquestes consultes directament.

Si l'ICIB ja disposa dels documents anteriors, cal que en el formulari de sol·licitud la persona interessada informi de l'expedient de la subvenció anterior en el qual es poden trobar, i l'ICIB els aportarà d'ofici al procediment de subvenció d'aquesta convocatòria.

Això no obstant, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 €, la persona o l'empresa interessada pot substituir la presentació d'aquests certificats mitjançant la presentació d'una declaració responsable.

b) Documentació del projecte

b.1) Memòria descriptiva del projecte cultural, que ha d'incloure, obligatòriament, tots aquests apartats:

— Objectius.

— Explicació detallada del projecte i de les accions que s'han de desenvolupar.

— Pla de treball. Calendarització de la gestió i l'execució del projecte cultural.

— Estructura organitzativa i recursos humans.

— Accions i mètodes a desenvolupar per a l'avaluació del projecte cultural.

— Viabilitat i coherència del projecte cultural.

— Destinataris i cobertura del projecte cultural.

— Pla de comunicació, difusió i màrqueting.

— Trajectòria professional i formació de l'empresa sol·licitant, així com de les persones, els col·lectius, les empreses o les entitats implicats.

— Explicació referent a l'ús de la llengua catalana, pel que fa tant a la presentació del projecte com a les accions que s'han de desenvolupar i a la difusió.

— Explicació de les accions que s'han de desenvolupar amb l'objectiu d'assolir la consecució efectiva de la igualtat de gènere.

b.2) El pressupost detallat del projecte (annex 2), amb ingressos i despeses i amb l'IVA pertinent desglossat. Cal que el pressupost reculli totes les despeses previstes derivades del projecte cultural.

D'acord amb l'article 40.3. del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, si l'import és superior a 15.000 €, el beneficiari ha de presentar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, anteriors a l'execució del compromís, tret que per les seves característiques especials no hi hagi entitats suficients per poder fer-les, llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. Les ofertes presentades s'han d'elegir de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en el cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

La manca de presentació de les tres ofertes s'entén com una anomalia en la totalitat de la sol·licitud.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds, adreçades a l'ICIB, és de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació en el BOIB. Del 14 de juliol al 10 d'agost de 2021 (ambdós inclosos)

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Inicia un nou tràmit» que trobareu a la part superior dreta d'aquesta pàgina. Per poder fer aquest tipus d'enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d'identificació Cl@ve.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4.. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

X

Presentació d'esmenes a les sol·licituds rebudes per Registre Electrònic Comú (REC)

Requisits

Interessat en el procediment.

Haver rebut requeriment d'esmenes de la sol·licitud (presentació de documentació)

Documentació a presentar

Termini màxim

10 dies hàbils a partir de la data de la notificació

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4.. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar