Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades a treballadors preferentment desocupats (SOIB Formació per a desocupats), per al període 2021-2023

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per finançar l'oferta formativa adreçada a treballadors preferentment desocupats, per al període 2021-2023

Codi SIA

2327566

Persones destinatàries

Es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats amb centres de formació inscrits o acreditats ubicats en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els centres han de tenir les especialitats formatives acreditades o inscrites per un nombre d'alumnes igual o superior al que sol·licitin abans de presentar la sol·licitud de subvenció.

Les persones beneficiàries no poden incórrer en cap de les circumstàncies que preveuen els articles 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtenir la condició de persona beneficiària, així com els articles 10.1 i 2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

A més, els centres de les entitats que sol·licitin impartir les especialitats formatives conduents a certificats de professionalitat que donin dret a obtenir títols i carnets professionals, han d'estar homologats o autoritzats per les administracions o entitats competents.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos des de la publicació al BOIB

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Observacions

El tràmit de sol·licitud de subvenció s'ha de formalitzar mitjançant l'aplicació web de gestió de formació del SOIB -ACCFOR, www.soib.es.

Es pot presentar la sol·licitud de manera electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), i s'hi ha d'adjuntar el document generat per l'aplicació ACCFOR).

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

sol.licitud subvencions convocatòria desocupats 2021-2023

Requisits

Es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats amb centres de formació inscrits o acreditats ubicats en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els centres han de tenir les especialitats formatives acreditades o inscrites per un nombre d'alumnes igual o superior al que sol·licitin abans de presentar la sol·licitud de subvenció.

Les persones beneficiàries no poden incórrer en cap de les circumstàncies que preveuen els articles 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtenir la condició de persona beneficiària, així com els articles 10.1 i 2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

A més, els centres de les entitats que sol·licitin impartir les especialitats formatives conduents a certificats de professionalitat que donin dret a obtenir títols i carnets professionals, han d'estar homologats o autoritzats per les administracions o entitats competents.

Documentació a presentar

a) Sol·licitud de la subvenció

b) De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 2.1 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, que desplega parcialment la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i amb el Conveni de col·laboració en matèria d'interoperabilitat telemàtica entre les administracions públiques de l'àmbit territorial de les Illes Balears, el Servei d'Ocupació de les Illes Balears pot obtenir, excepte l'oposició expressa de la persona interessada que s'ha de fer constar en el model de sol·licitud, els certificats acreditatius que la persona interessada està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social, així com la verificació de les dades d'identitat (DNI). En cas que no s'autoritzin aquestes consultes, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions anteriors, així com còpia del document d'identitat si escau, juntament amb la sol·licitud d'ajuts.

c) Acreditació de la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud.

Termini màxim

15 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà que es publiqui aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balear

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

Observacions

La tràmit de sol·licitud de subvenció s’ha de formalitzar mitjançant l’aplicació web de gestió de formació del SOIB -ACCFOR, www.soib.es.

Es pot presentar la sol·licitud de manera electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), i s’hi ha d’adjuntar el document generat per l’aplicació ACCFOR).

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar