Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Programa SOIB Formació amb Compromís de Contractació 2020-2022

Convocatòria de subvencions per als anys 2020, 2021 i 2022 amb destinació a l'execució del Programa Formatiu amb Compromís de Contractació dirigides a treballadors desocupats.

Codi SIA

2326645

Persones destinatàries

Es poden beneficiar de les subvencions previstes en aquesta convocatòria:

a) Entitats privades amb centres de treball ubicats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) Entitats de formació inscrites o acreditades al Registre estatal d'entitats de formació a la data de presentació de la sol·licitud d'acord amb l'article 15 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, amb la condició que tenguin establiment operatiu, sucursal o delegació a les Illes Balears.

c) D'acord amb el que estableix l'article 11.3 de la Llei general de subvencions se'n poden beneficiar les agrupacions de persones jurídiques (empreses o entitats) que, tot i no tenir personalitat jurídica, es comprometin a desenvolupar la formació i fer les contractacions requerides, en què cada membre de dita agrupació assumeix el compromís de contractar un percentatge determinat d'alumnes fins a completar el percentatge total i els períodes mínims de contractació exigits.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions és de tres mesos des de l'endemà de finalitzar cada un dels terminis de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El tràmit de sol·licitud de subvenció s'ha de formalitzar mitjançant l'aplicació web de gestió de formació del SOIB -ACCFOR, www.soib.es.

Es pot presentar la sol·licitud de manera electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), i s'hi ha d'adjuntar el document generat per l'aplicació ACCFOR).

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Documentació a presentar

Termini màxim

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions és de tres mesos des de l'endemà de finalitzar cada un dels terminis de presentació de sol·licituds.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

(ahorrach@soib.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional