Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per al Programa SOIB Ocupació i Formació per a 2019 (projectes mixts d'ocupació i formació)

1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2019 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, amb dues línies d'ajuts:

- Línia 1: per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 anys.

- Línia 2: per a persones desocupades de 30 anys o més.

2. Els programes mixts d'ocupació i formació són programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació i aprenentatge.

3. L'objecte dels programes que es desenvolupen en el marc d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d'interès general o social.

Codi SIA

2103296

Persones destinatàries

Poden presentar projectes mixts d'ocupació i formació en el marc d'aquesta Resolució les entitats que s'esmenten a continuació i que han de ser competents per executar-ne les obres o els serveis:

a) Organismes autònoms i altres ens amb personalitat jurídica pròpia de l'Administració general de l'Estat i de la Comunitat Autònoma

b) Entitats locals i els seus organismes autònoms, i entitats amb competència en matèria de promoció d'ocupació, dependents o assimilades, la titularitat de les quals sigui íntegrament de les entitats locals

c) Consorcis i fundacions del sector públic

d) Associacions, fundacions i d'altres entitats sense ànim de lucre, considerades com a entitats del Tercer sector d'acció social establert a la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social.

Accés al Registre Web:

http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencio_telematica-86927/

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions és de quatre mesos des del dia de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears, atès que, pel tipus de projectes, és necessari disposar d'un ampli marge de temps per poder revisar les sol·licituds. Aquestes resolucions s'han de notificar individualment. En haver transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat una resolució expressa, la petició s'ha d'entendre desestimada.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

No

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Consultau el punt 9 i 10 de la convocatòria.

Documentació a presentar

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és del dia següent de la publicació al BOIB fins al dia 20/09/2019.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

(ahorrach@soib.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional